Utvärdering av Chalmers nya Mastersprogram - Studentsynpunkter
Övrigt konferensbidrag, 2009

Chalmers har 2004 resp. 2007 startat upp ett 3+2 system enligt Bologna modell med kandidatexamen och masterexamen som tydliga delmål inom den betydligt mer traditionella civilingenjörsutbildningen. Denna reform fick till naturlig följd att alla avslutningar i form av masterprogram (MP) också blev engelskspråkiga. Chalmers rekryterar för närvarande ca 35 % av sina masterstudenter utanför Sverige. Detta är en medveten strategi för att ernå en sant internationell studie- och campusmiljö vilket gynnar alla studenter. Genomförandet av dessa examina är en av de största reformerna i modern tid av undervisningen vid Chalmers tekniska högskola och en stor omställning på flera plan för våra lärare och annan studiestödjande personal. De första studenterna tog examen våren 2009 vilket gjorde en utvärdering utifrån studentperspektiv högst aktuell och i det närmaste nödvändig. Vi har också genomfört en självvärdering utifrån lärarperspektiv med den rapporteras inte här. Under maj 2009 genomfördes en stor studentenkät som skickades till alla registrerade studenter vid våra MP. Enkäten var utformad med professionell hjälp och svarsfrekvensen (50 %) blev mycket hög (1280 svar). Resultaten har nu börjat analyseras och är mycket positiva: • Studenterna ger masterprogrammen klart överbetyg och en majoritet tycker att läromålen uppnåtts. • Lärarna får överlag gott betyg vad gäller pedagogik och att undervisa på god engelska. Studenterna är mycket nöjda med servicen på studentcentrum och med administrationen av sitt eget program och de känner sig också mycket välkomna till Chalmers. • Enbart 11 procent av studenterna kan tänka sig att välja annat masterprogram, om man fick börja om. Mycket av informationen i enkäten är svårtolkad i ett nationellt/internationellt perspektiv men kan i nuläget användas för intern analys av enskilda MP i förhållande till Chalmers medelvärden och även för analys av skillnader mellan olika typer av studenter (olika bakgrund resp. kön). Denna skrift beskriver huvudresultaten av enkäten och diskuterar hur resultaten kan som en del guida till kontinuerlig kvalitetssäkring av våra MP.

internationell master utbildning utvärdering

Författare

Claes Niklasson

Chalmers, Kemi- och bioteknik

Per Lundgren

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap

Patrik Jansson

Chalmers, Data- och informationsteknik

Den 2:a Utvecklingskonferensen för Sveriges ingenjörsutbildningar, 2-3 Dec Lund, 2009

49-52

Ämneskategorier

Pedagogiskt arbete

Pedagogik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Skapat

2017-10-07