GIS och 3D-teknik som redskap för visuellt och taktilt tillgängliggörande av kulturarv: Lägesrapport från projektet Digitala Tidsresor: Nya strategier för arkeologin och kulturmiljövården?
Rapport, 2008

Det av Riksantikvarieämbetet finansierade FoU-projektet Digitala Tidsresor arbetar sedan våren 2007 med att utveckla datorstödda metoder för förmedling, information och kommunikation inom kulturarvsområdet. Arbetet spänner från framställning av digitala modeller av enskilda artefakter till illustrationer av kultur- och naturlandskapens utveckling från tidig förhistorisk tid till nutid. Ett väl fungerande samarbete har byggt upp med Lödöse Museum och Västarvet. Förmedlings och kommunikationsarbetet riktas dels mot museibesökare och internetanvändare i allmänhet, dels mot de två specifika målgrupperna skolungdomar och personer med olika grad av synnedsättning. För projektets arbete med tillgängliggörande av kulturarv för synskadade har ekonomiskt stöd beviljats från föreningen ”De Blindas Vänner”. Samarbeten pågår även med Vitlycke Museum och med Historiska Museet i Stockholm.

Visualisering

Förmedling

Kulturarv

Tillgänglighet

Arkeologi

Taktil

GIS

Författare

Per Stenborg

Göteborgs universitet

Johan Ling

Göteborgs universitet

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Arkeologi

Kulturstudier

GOTARC. Serie D, Arkeologiska rapporter

Mer information

Senast uppdaterat

2018-10-18