Kolväteutsläpp och fotokemiska oxidanter
Kapitel i bok, 1985

En översikt ges av utsläpp av specifika kolväten från trafik, industri och förbränning. De atmosfärkemiska reaktionerna som leder fram till bildning av marknära ozon och andra fotooxidanter beskrivs. Samverkan mellan kolväten och kväveoxider i utsläppsplymer illustreras.

lösningsmedel

bilavgaser

halveringstider

bensin

atmosfärkemi

terpener

Författare

Göran Petersson

Institutionen för kemisk miljövetenskap

Död eller levande - en bok om skogsdöden; Bokskogen och Miljöförbundet

60-73
91-7776-014-X (ISBN)

Ämneskategorier

Miljövetenskap

ISBN

91-7776-014-X

Mer information

Skapat

2017-10-06