Byggherremodell för demonstrationsprojekt: Implementeringsguide.
Rapport, 2009

Rapporten beskriver en hypotetisk ’Byggherremodell’ som inspiration och manage-mentstöd för byggherrar att driva demonstrationsprojekt i rollen som förändrings-agent. Ett syfte med rapporten är att lyfta fram byggherrens avgörande roll för att leda och motivera utveckling och innovation i bygg- och anläggningssektorn. Samhäl-let behöver kompetenta byggherrar för att driva utvecklingen. Genom att ställa krav stödjer byggherren en läroprocess också bland övriga aktörer i byggprocessen. Vi använder oss av begreppet demonstrationsprojekt för att beskriva ett lärande- och utvecklingsprojekt. Det är ett projekt där en organisation på ett systematiskt sätt och under ordnande former utvecklar, prövar, utvärderar och implementerar nya lösningar och innovationer i praktiskt tillämpning. Den föreslagna byggherremodel-len har en generell användning inom både teknisk och organisatorisk förändring. Den kan användas i hela byggprocessen eller i delar av den, i hela projekt eller i delar av projekt. Demonstrationsprojektet är en internt driven process och en strävan att hela tiden bli bättre. Ambitionsnivån bestäms utifrån den egna organisationens möjligheter och önskemål. Demonstrationsprojektet är ett kontrollerat sätt att hantera osäkerheter och förbereda organisationen på kommande förändringar. Genom att ägna sig åt utveckling stärker organisationen sin konkurrenskraft och bygger ett varumärke. Demonstrationsprojekt som det beskrivs i den här rapporten har två syften: 1. Demonstrationsprojektet ses som ett managementstöd i ett systematiskt ut-vecklingsarbete för byggherreorganisationer att uppnå mål som sätts av or-ganisationen själv och av omvärlden. 2. Demonstrationsprojektet ses som en arena för möten och samverkan mellan byggherrar och forskare, för dialog och erfarenhetsutbyte och för implemen-tering av resultat. Inspiration för Byggherremodellen kommer från det utvecklingsarbete som ett antal svenska byggherrar driver på ett systematiskt sätt genom demonstrationsprojekt och med stöd av praktiskt inriktad forskning på våra högskolor. Rapporten ger exempel där byggherrar genom sitt arbete nått höga mål och där man fått stora vinster utan större kostnader. Huvudingredienserna i ett demonstrationsprojekt är: • Engagemang och förankring • Samverkan och dialog, även med forskning • Behov och tydliga mål • Planering, organisation och genomförande • Dokumentation, uppföljning av mål och utvärdering • Implementering och spridning Engagemang är starten för allt utvecklingsarbete liksom förankringen i den egna or-ganisationen. Samverkan och dialog mellan de inblandade parterna behövs under hela processen. Samverkan och utbyte med forskning har visat sig betydelsefull både på kort och på lång sikt för byggherreorganisationer, både vid planering och uppfölj-ning av projekt. En noggrann planering av uppföljning och utvärdering är avgörande för om organisationen skall kunna använda och implementera erfarenheterna. Det krävs organisation av den interna spridningen av erfarenheter. Värdet av en extern spridning i rollen som förändringsagent skall understrykas även som en del i arbetet med det egna varumärket och dess konkurrensfördelar. Avslutningsvis i rapporten presenteras en rad områden inom arbetet med Byggher-remodellen för demonstrationsprojekt där fortsatt forskning behövs. Byggherremo-dellen är generell och fortsatta studier krävas för att förstå hur den fungerar i praktiken, för olika organisationer inom bygg- och anläggningssektorerna och för ett bredare spektrum av projektområden.

demonstrationsprojekt

Byggherrarna

innovation

byggherre

Författare

Paula Femenias

Chalmers, Arkitektur

Michael Eden

Chalmers, Arkitektur

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

ISBN

91-975824-5-X

Mer information

Skapat

2017-10-07