Effektiv visualisering av byggnadsdata - ett stöd för hållbar renovering av byggd miljö
Rapport, 2010

Vi kan konstatera att ett nätverk har etablerats (se bilaga 1 – Nätverkets deltagare). Deltagarnas reflektioner och gruppernas projektidéer pekar dessutom på ett genuint intresse att gå vidare i processen mot konkret samverkan. Reflektioner och projektidéer speglar materialet från workshopen (gruppredovisningar, individuella redovisningar i arbetsboken, och blädderblocksanteckningar). Grupp 1 betonar bland annat vikten av öppna dataformat och tydliga krav från fastighetsförvaltare som ett viktigt stöd i utveckling av relevanta modeller som kan generera bra visualiseringar. Grupp 2 har en delvis liknande ansats när man poängterar att den enskilde förvaltaren och byggnaden utgör viktiga resurser när målet är användarvänliga metoder och tekniker för dokumentation, visualisering, och simulering av olika scenarier. Grupp 3 har kanske det mest konkreta förslaget. Här betonas hur viktigt det är att kunna följa och visualisera energiflöden för att genom justerande åtgärder kunna bidra till minskade kostnader. I grupp 4 sätter man in visualisering i ett större sammanhang. Visualisering relateras till stadsutveckling, demokrati, och beslutsprocesser. För att kunna identifiera nästa steg i processen, som förhoppningsvis leder till ett konkret projekt, kan det vara bra att ta ställning till om fokus skall vara på en enstaka projektidé, eller om olika idéer kan integreras framgångsrikt i ett större övergripande projekt. Projektidén ”Visualisering – vart tar energin vägen?” är en bra utgångspunkt som kan relateras till reflektioner och idéer som identifierats i de övriga projekten. Ett nästa steg kan vara ett mindre samverkansprojekt som resulterar i en skiss till en ”pilot” eller ”demonstrator”. Målet med en sådan ”pilot” eller ”demonstrator” är att visa på några konkreta applikationer som har potential att fungera i ett framtida skarpt läge. Om denna ”pilot” faller väl ut är det rimligt att tänka sig ett större gemensamt samverkansprojekt som löper över en längre period. Den övergripande målsättningen är då att bidra till ökad nytta för involverade företag genom samverkan mellan forskare och praktiker.

visualisering

energieffektivisering

drift

hållbar stadsutveckling

underhåll

energi

analys och tolkning av lagrad byggnadsdata

hållbar renovering

Författare

Pär Meiling

Chalmers, Kemi- och bioteknik, Oorganisk miljökemi

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Liane Thuvander

Chalmers, Arkitektur

Chalmers EnergiCentrum (CEC)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Report CEC - Chalmers EnergiCentrum CEC, Chalmers tekniska högskola: 2010:10

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-04