Effektivare lagerstyrning med hjälp av ökade orderkvantiteter
Rapport, 2010

Vid lagerstyrning beräknas oftast ekonomisk orderkvantitet och lämpligt säkerhetslager var för sig. Orderkvantitetens storlek påverkar emellertid behovet av säkerhetslager för att uppnå en viss önskad servicenivå eftersom små orderkvantiteter leder till många inleveranstillfällen och därmed bristexponeringar. Syftet med den här studien är att analysera i vilken utsträckning och under vilka omständigheter man kan uppnå samma servicenivå med lägre kapitalbindning och/eller lägre lagerstyrningskostnader genom att välja orderkvantiteter som är större än de traditionellt beräknade ekonomiskt optimala. Analyserna har genomförts med hjälp av simulering. Av de erhållna resultaten från de genomförda simuleringarna framgår att det endast är vid stora efterfrågevariationer och när man använder mycket små orderkvantiteter som kapitalbindningen i lager kan sänkas genom att öka den orderkvantiteterna. De genomförda simuleringarna visar också att lagerstyrningskostnaderna kan minskas med storleksordningen fem procent eller mer oavsett grad av efterfrågevariation vid små ekonomiska orderkvantiteter genom att avsiktligt öka orderkvantiteterna. Följaktligen kan man vid fall av små orderkvantiteter uppnå en viss önskad servicenivå effektivare genom att använda orderkvantiteter som är större än traditionellt beräknade. Störst minskning erhålls vid stora efterfrågevariationer. Ett sätt att beräkna sådana orderkvantiteter på ett enkelt sätt är att alltid sätta orderkvantiteten lika med det största av ekonomisk orderkvantitet och 1,5 gånger efterfrågans standardavvikelse under ledtid.

Lagerstyrning

orderkvantitet

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06