Försämring av leveransservice från lager vid bristfällig leveransprecision
Rapport, 2010

Låg leveransprecision i bemärkelsen försenade inleveranser från leverantörer medför att servicenivån i lagret försämras om man inte kompenserar osäkerheten i leveranstid-punkter med ett ökat säkerhetslager. Syftet med den studie som redovisas i den här rap-porten är att analysera hur mycket bristfällig leveransprecision från externa leverantörer betyder för den servicenivå företaget själv kan uppnå för sina leveranser från lager till kund samt under vilka efterfrågeförhållanden betydelsen är störst. Resultaten från studien visar att erhållen servicenivå blir lägre ju sämre leveranspreci-sionen är, ju lägre önskad servicenivå man arbetar med, ju större lagerpåfyllnadsor-derna är och ju kortare ledtiden är. Försämringarna är emellertid inte statistiskt signi-fikanta för efterfrågefall med lågfrekvent orderingång och därmed förhållandevis lång tid mellan på varandra följande efterfrågetillfällen. Resultaten visar också att försämringen av erhållen servicenivå blir större ju större spridningen av antalet förseningsdagar per linleveranstillfälle är trots att leveransprecisionen är den samma. Av de erhållna resultaten kan man dra slutsatsen att hög leveransprecision från leve-rantörer i huvudsak endast är en viktig angelägenhet när efterfrågan karakteriseras av högfrekvent orderingång. Vid lågfrekvent orderingång påverkas erhållen servicenivå i det egna lagret praktiskt taget inte alls. Under sådana omständigheter är det därför jämförelsevis ointressant att exempelvis lägga resurser på leverantörsutveckling och samarbete för att förbättra leveransprecisionen eller på aktiv leveransbevakning. Med avseende på måttet leveransprecision kan ytterligare en slutsats dras av studien. Resul-taten visar att leveransprecision uttryckt som andel inleveranser som kommer i tid är ett ganska trubbigt mått eftersom samma leveransprecision kan ge upphov till stora skill-nader i erhållen servicenivå beroende antalet förseningsdagar vid varje inleveranstillfälle och hur dessa förseningsdagar är fördelade.

Lagerstyrning

leveransprecision

servicenivå

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06