Konsekvenser av minskade orderkvantiteter
Rapport, 2010

Att reducera orderkvantiteter har varit en vanligt förekommande åtgärd under de senaste årtiondena. Minskade orderkvantiteterna medför att man kan reducera omsätt-ningslagret. En sådan åtgärd kan emellertid också få andra effekter. Syftet med den här studien är att analysera hur leveransförmågan och de totala lagerstyrningskostnaderna, dvs summan av lagerhållningskostnaderna för omsättningslagret och ordersärkostna-derna, påverkas när man minskar orderkvantiteterna från vad som motsvaras av de ekonomiska orderkvantiteterna. Resultaten från studien visar att erhållen servicenivå minskar avsevärt och de samman-lagda lagerstyrningskostnaderna stiger påtagligt om man använder orderkvantiteter som är klart mindre än den ekonomiskt beräknade vid oförändrade förhållanden i övrigt. Hur stora förändringarna är i de båda avseendena är praktiskt taget helt och hållet en funktion av hur mycket man minskar orderkvantiteten. För att undvika sådana icke önskvärda effekter måste man dels öka säkerhetslagren och dels minska ordersär-kostnaderna när man av olika skäl vill reducera sina orderkvantiteter.

Lagerstyrning

orderkvantiteter

ordersärkostnader

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06