Känslighetsanalys för val av orderkvantitet
Rapport, 2010

Av olika skäl kan man behöva avvika från den ekonomiskt beräknade orderstorleken. Det kan exempelvis vara fråga om anpassning till jämna förpackningskvantiteter. Vid analys av hur mycket kapitalbindning och lagerstyrningskostnader påverkas när man avviker från ekonomisk orderkvantitet har traditionellt endast omsättningslagret beaktats. Orderkvantitetens storlek påverkar emellertid även säkerhetslagrets storlek om man inte vill förändra servicenivån. Syftet med den studie som redovisas här är att genomföra en känslighetsanalys som belyser hur mycket den totala kapitalbindningen i lager och de totala lagerstyrningskostnaderna påverkas av att man väljer orderkvantiteter som är större eller mindre än de ekonomiskt optimala. Känslighetsanalysen är genomförd med hjälp av simulering. Resultaten av den genomförda studien visar att om man väljer orderkvantiteter som är större eller mindre än den ekonomiska orderkvantiteten blir den totala kapitalbindningen i lager större respektive mindre än den kapitalbindning som skulle erhållas om man väljer ekonomisk orderkvantitet. Förändringen i kapitalbindning blir dock mindre än den ändringen som erhålls om man endast tog hänsyn till omsättningslagret. Resultaten visar också att lagerstyrningskostnaderna ökar mer när man använder orderkvantiteter som är mindre än den ekonomiska orderkvantiteten jämfört med vad som är fallet om endast effekterna på omsättningslagret beaktas men mindre om man använder orderkvantiteter som är större. En uppenbar slutsats av studien är, att om man behöver avvika från ekonomisk orderkvantitet är det ur kostnadssynpunkt betydligt mycket fördelaktigare att använda orderkvantiteter som är större än den ekonomiskt optimala än som är mindre. Det är också uppenbart att man kan öka orderkvantiteterna avsevärt utan att man får några nämn-värda kostnadsökningar.

känslighetsanalys

ekonomisk orderkvantitet

Lagerstyrning

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06