En jämförelse mellan kanban och beställningspunktssystem
Rapport, 2010

Kanban system betraktas av många som effektivare än andra lagerstyrningssystem som exempelvis beställningspunktssystem när de används i miljöer med små orderkvantiteter och korta ledtider. Med tanke på att ett kanbansystem i princip är ett beställnings-punktssystem där beställningspunkten motsvaras av ett antal kanbankort är detta inte alldeles självklart, inte minst med tanke på att man måste arbeta med ett helt antal kan-bankort och därmed behöver avrunda uppåt till ett antal som motsvarar en kvantitet som är större än motsvarande beställningspunkt. Syftet med den här studien är att utvärdera kanbansystem i förhållande till det traditionella beställningspunktssystemet ur lagerstyrningssynpunkt och speciellt med avseende på vilken kapitalbindning som krävs för att uppnå en viss önskad servicenivå. Baserat på de resultat som erhållits kan man beroende på lastbärarkvantitetens storlek i förvänta sig att säkerhetslagret blir mellan storleksordningen 10 och 30 procent högre med kanbansystem beroende på lastbärarkvantitetens storlek. Det lägsta värdet motsva-rar användning av en lastbärarkvantitet som i medeltal täcker två perioders behov där period kan stå för exempelvis timme eller dag. Skillnaderna skulle bli ytterligare större om man använder ett transaktionsbaserat beställningspunktssystem i stället för det pe-riodinspektionssystem med inspektionsintervall period som använts i studien. Den slutsats man kan dra av resultaten från studien är att om man vill kunna uppnå en kapitalbindning som ligger i paritet med vad man kan uppnå med beställningspunktssy-stem måste lastbärarkvantiteterna och motsvarande orderkvantiteter vara mycket små. Detta stöder en tumregel som Toyota tillämpar, nämligen att lastbärarkvantiteten inte bör vara större än en tiodels dagsförbrukning .

kanban

beställningspunktssystem

Lagerstyrning

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Mer information

Skapat

2017-10-06