Förstärkt lärande och kommunikation trots undervisning på engelska? Aktiviteter för studenter och lärare
Artikel i övrig tidskrift, 2010

Sedan 2007 har undervisningen på alla masterkurser vid Chalmers getts på engelska och det finns ett institutionsövergripande utvecklingsprojekt för att förbättra masterutbildningarna – IMPACT. Inom ramen för IMPACT har ett antal specifika insatser gjorts för lärares fortbildning. Man har erbjudit ett kurspaket om tre enskilda kurser med fokus för respektive kurs på lärares individuella språkfärdighet, deras pedagogiska förmåga att anpassa och internationalisera kurser samt deras förmåga att handleda akademiskt skrivande på engelska och samtidigt förbättra sitt eget skrivande. Kurserna ges mot en bakgrund av att språk och kommunikation bör integreras i ämneskurserna för att därmed förstärka lärandet i dessa. En annan återkommande tanke i kurserna är fokus på studenternas läraktiviteter och kommunikation snarare än på en enahanda tilltro på lärares språkfärdighet då en sådan strategi riskerar att permanenta traditionella passiviserande undervisningsstrukturer. Chalmers har också utvecklat sitt stöd till studenter på de internationella masteravsluten. De erbjuds ett diagnostiskt test samt ett antal valbara kurser. Dessutom har samtliga studenter tillgång till individuell kommunikationshandledning via Chalmers öppna kommunikationsstudio. För studenter är problemen delvis av annan art. Vissa studenter har mycket bristande förkunskaper och kan endast svårligen tillgodogöra sig utbildning eller delta i projektarbeten. Under perioden har behovet att omforma de valbara kurserna blivit alltmer uttalat och dessas nivåer och respektive inriktning har förtydligats. Den bokningsbara handledningen är viktig då många program inte lämnar utrymme för valbara kurser av kommunikationskaraktär samt för att handledningsbehovet i samband med masteravhandlingsprojekt är så varierande.

skrivcentrum

integration

undervisning på engelska

progression

Fackspråksundervisning

Författare

Magnus Gustafsson

Chalmers, Tillämpad informationsteknologi

Om undervisning på engelska - några bidrag från en konferens

1400-948X (ISSN)

HSV Rapport 2010:15R 39-48

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Ämneskategorier

Övrig annan teknik

Studier av enskilda språk

Kommunikationsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-08