Diskriminering inom Försvarsmakten - en intersektionell analys
Rapport, 2011

Från och med första januari 2009 gäller diskrimineringslagen i Sverige vilken förbjuder diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. I samband med detta har Försvarsmakten efterfrågat en kartläggning rörande diskrimineringsgrunderna bland Försvarets anställda. Kartläggningen kom att genomföras som enkät där egna upplevelser av kränkningar relaterade till diskrimineringsgrunderna jämfördes med upplevelser av att andra kränkts. I analysen har intersektionella perspektiv eftersträvats. De har genomförts så att inledningsvis har varje diskrimineringsgrund analyserats var för sig, därefter har intersektioner i relation till andra grunder och anställningsform sökts. Som framgår av bifogad rapport var ålder den kränkning som flest personer hade upplevt, mer precist 13,1 procent av de som besvarat enkäten. Det var också den diskrimineringsgrund som omgivningen reagerade minst på. 24,1 procent av de svarande kvinnorna hade upplevt diskriminering på grund av kön, vilket kan jämföras med 3,3 procent av männen. I genomsnitt hade 7,9 procent av de anställda upplevt diskriminering på grund av kön. Det samlade antalet kränkningar som upplevt var 2407. Av dessa hade 680 personer upplevt dubbel diskriminering, till exempel hade 175 personer upplevt diskriminering grundad på både kön och ålder, medan 23 personer hade upplevt diskriminering grundad på både religion eller annan trosuppfattning och sexuell läggning. Huruvida detta är höga eller låga siffror kan inte besvaras då vi i skrivande stund inte känner till liknande studier av alla diskrimineringsgrunder som riktats till alla anställda i en organisation. Studien är tänkt att upprepas inom två år och det kommer då att möjliggöra vidare jämförelser.

Författare

Ulla Eriksson-Zetterquist

Göteborgs universitet

Rolf Solli

Göteborgs universitet

Alexander Styhre

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Mer information

Skapat

2017-10-10