Differentiering av servicenivåer för effektivare lagerstyrning
Rapport, 2011

Det är rimligt att förvänta sig att sättet att klassificera artiklar påverkar hur effektiv en servicenivådifferentiering blir. Likaså kan man förvänta sig att graden av differentiering av servicenivåer mellan olika artikelklasser påverkar effektiviteten. Det är också rimligt att förvänta sig att lämpligt sätt att differentiera beror på vilken servicenivådefinition man använder för att dimensionera säkerhetslagret med, dvs cykelservice eller fyllnadsgradsservice, och på vilka konsekvenser brister får, i första hand förlorad för-säljning, restorderkostnader eller störningar i produktionen. Syftet med den studie som redovisas i den här rapporten har varit att analysera i vilken utsträckning detta stämmer och hur mycket behovet av kapitalbindning i säkerhetslager i förhållande till leve-ransförmåga kan förväntas påverkas av sättet att differentiera servicenivåer. Studien har genomförts med hjälp av simulering på ett stickprov av artiklar från ett medelstort verkstadsföretag. Resultaten från studien kan sammanfattas enligt följande. Om man använder cykelservice medför klassificering efter volymvärde lägst säkerhets-lager då konsekvenserna av brist är förlorad försäljning. Användning av en klassifice-ringsmatris baserad på volymvärde och antal uttag ger ytterligare något lägre säker-hetslager. Om däremot konsekvenserna av brist är en fast restorderkostnad är antal uttag den effektivaste klassificeringsvariabeln. I det här fallet ger användning av klassi-ficeringsmatrisen pris och antal uttag en viss ytterligare minskning av säkerhetslagrets storlek. Används i stället fyllnadsgradsservice medför klassificering efter antal uttag lägst sä-kerhetslager då konsekvenserna av brist är förlorad försäljning. Användning av klassi-ficeringsmatriser ger ingen ytterligare minskning av säkerhetslagret . Är däremot kon-sekvenserna av brist en fast restorderkostnad är pris den effektivaste klassificeringsva-riabeln. Användning av klassificeringsmatriser baserade på pris och antal uttag medför en ytterligare förbättring med avseende på nödvändigt säkerhetslager för att uppnå en viss servicenivå. Graden av differentiering har en begränsad betydelse för i vilken ut-sträckning säkerhetslagret kan sänkas. Detta gäller samtliga differentieringsvariabler. Det mest väsentliga är att den högst använda servicenivån inte är alltför hög.

lagerstyrning

Differentiering

servicenivå

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Mer information

Skapat

2017-10-06