Analys av prognos- och ledtidskvalitetens påverkan på servicenivå och säkerhetslager
Rapport, 2011

Avgörande för när inleverans bör ske till ett lager är förväntad efterfrågan under ledtid och dess variationer. Lagerstyrningsparametrarna prognos per period, ledtid och stan-dardavvikelse för efterfrågevariationer kan därför förväntas ha ett avgörande inflytande på vilken servicenivå och säkerhetslager man får. Syftet med den studie som avrap-porteras här har varit att analysera vilka effekterna blir på erhållna servicenivåer och storlek på säkerhetslager när använda parametervärden i olika grad avviker från sina verkliga värden. De resultat som erhållits med hjälp av simulering kan sammanfattas enligt följande. Erhållna servicenivåer avviker avsevärt från önskade för efterfrågefall karakteriserade av hög och jämn efterfrågan när prognostiserad efterfrågan är lägre än verklig och när planerad ledtid är kortare än verklig . Avvikelserna minskar något med ökande order-kvantiteter och högre önskade servicenivåer. Ju lägre efterfrågan är och ju mer den varierar slumpmässigt desto mindre avvikelser erhålls. I stort sett är de försumbara vid mycket låg och starkt varierande efterfrågan. För säkerhetslager är förhållandena de omvända, dvs säkerhetslagren ökar vid ökande skillnad mellan prognos och verklig ef-terfrågan och mellan planerad ledtid och verklig. Skillnaden mellan erhållet säkerhets-lager och säkerhetslager utan prognosavvikelser respektive ledtidsavvikelser blir större ju högre och jämnare efterfrågan är. Den är endast försumbar för efterfrågestrukturer med mycket låg och ojämn efterfrågan. Vid negativa avvikelser i beräknade standardavvikelser reduceras erhållna servicenivåer endast måttligt för efterfrågestrukturer karakteriserade av hög och jämn efterfrågan men betydligt mer ju lägre och ojämnare efterfrågan är. Förhållandet för säkerhetslager är det motsatta när beräknade standardavvikelser är större än de verkliga. Om standardavvikelser beräknas approximativt med hjälp MAD i stället för på ett helt korrekt sätt påverkas inte erhållna servicenivåer nämnvärt vid hög och jämn efterfrågan medan de blir påtagligt lägre än önskade nivåer ju lägre efterfrågan är och ju mer den varierar. Den övergripande slutsats man kan dra av de erhållna resultaten är ganska uppenbar. För att kunna få en servicenivå i närheten av den man önskar och för att man inte skall få onödigt stora säkerhetslager måste man säkerställa att prognoser och ledtider blir rimligt korrekt fastställda. Eftersom förhållandet gäller i större utsträckning ju högre och jämnare efterfrågan är bör insatser för att uppnå hög prognoskvalitet och rättvisande ledtider i första hand sättas in för volymvärdehöga artiklar.

Prognoser

säkerhetslager

servicenivå

ledtider

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06