Användning av säker efterfrågan i form av reservationer vid lagerstyrning
Rapport, 2010

Vid lagerstyrning förekommer det i många sammanhang att efterfrågan under ledtid till viss del är känd och säker. Det inträffar exempelvis när kundorder levereras med viss leveranstid trots att leverans kan ske direkt från lager eller när tillverkningsorder frisläpps med viss framförhållning. I båda fallen är det fråga om att material reserveras en viss tid före leveranstillfället alternativt uttagstillfället. Syftet med det forskningsprojekt som redovisas i den här rapporten har varit att studera effekterna i form av möjlig reduktion av kapitalbindning i säkerhetslager genom att med olika metoder kunna ta hänsyn till denna säkra del av efterfrågan. Studien har genomförts med hjälp av simule-ring. Två olika metoder har studerats; en där en minsta leveranstid för kundor-der/inplaneringstid för tillverkningsorder tillämpas och en där den osäkra delen av ef-terfrågan prognostiseras separat och adderas till den säkra delen av ledtidsefterfrågan. De erhållna resultaten visar att man kan åstadkomma en avsevärd minskning av nöd-vändigt säkerhetslager för att uppnå en målsatt orderradsservice genom att använda de båda metoderna. Möjlig minskning av säkerhetslager blir större ju större den kända och säkra delen av efterfrågan är i förhållande till den osäkra delen. Däremot påverkas inte möjlig minskning av ledtidens längd.

kapitalbindning

lagerstyrning

Reservationer

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06