Beräkning av standardavvikelser för efterfrågevariationer vid varierande leveranstider
Rapport, 2010

I litteraturen finns en vanligt publicerade formel för beräkning av efterfrågans stan-dardavvikelse under leveranstid vid fall med varierande leveranstider. Syftet med den studie som redovisas i den här rapporten var att utvärdera i vilken utsträckning standardavvikelser beräknade med hjälp av denna formel motsvarar statistiskt be-räknade verkliga standardavvikelser. Beräkningsresultaten visar att skillnaderna mellan de standardavvikelser som formeln ger och de verkliga standardavvikelserna är försumbara och icke-signifikanta under allmänna förhållanden vad gäller efter-frågestrukturer och leveranstidsvariationer.

variation

standardavvikelse

leveranstid

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Skapat

2017-10-06