Samverkan och kunskapsintegration i vårdbyggande - en studie av Tehuset
Rapport, 2011

I byggprojekt där det finns ett behov av ett närmare samarbete mellan olika kompetenser hos beställare, projektörer och entreprenörer blir det allt vanligare att använda uttalad partnering. Då ingår ofta särskilda åtgärders för att bygga relationer, nya mötesformer och system för att kontinuerligt utvärdera och förbättra samarbetet. Man talar ofta om betydelsen av förtroende mellan olika parter för att lyckas, men det är heller inte självklart hur ett samarbete som involverar många olika deltagare från olika företag rent praktiskt skall organiseras. I den här rapporten beskrivs och analyseras samarbetsformerna i Tehusprojektet, en vårdbyggnad vid Södra Älvsborgs sjukhus i Borås. Två frågor behandlas i rapporten: 1. På vilket sätt har partneringprocesserna påverkat projektgenomförande och resultat i Tehuset? 2. Vilka aspekter behöver man fokusera i utvecklingen av bredare partneringsamarbeten som involverar även konsulter och entreprenörer? Studien baseras på intervjuer med representanter för sjukhuset, beställaren, arkitekten, VVS-projektören, byggentreprenören och ventilationsentreprenören. Bakgrunden till att välja ett partneringkoncept för Tehuset var att sjukhuset ville ha en byggnad som var modern och verksamhetsanpassad vid inflyttningen, optimerad för att uppnå lägsta livscykelkostnad för vårdverksamheten och byggnadsdriften samt uppfyllde höga krav på energihushållning. Med partnering kunde man uppnå både en ökad integration av olika kompetenser och möjlighet att anpassa lösningar till utvecklingen inom sjukhusteknik och SÄS organisation långt fram i byggprocessen. Sjukhuset och beställaren Västfastigheter är mycket nöjda med resultatet: man tycker att man har fått en fått en mer anpassad byggnad med betydligt högre kvalitet. Alla intervjuade uppfattar samarbetet som mycket bra, och de relationsbyggande åtgärderna i form av bland annat workshops, partneringdeklaration och tillhörande bonussystem har haft stor betydelse, liksom det faktum att man haft öppna böcker. När det gäller utvecklingsbehov är en övergripande slutsats att när antalet medverkande ökar så blir det också en större utmaning att förena relationsutveckling med effektiva processer. I studien finns flera exempel på att det uppstår en balansproblematik där det gäller att hitta en rimlig avvägning mellan olika mål. En lösning kan vara att arbeta mer medvetet med att integrera relationsutveckling i projektets kärnprocesser. Exempelvis har även andra möten än workshops en relationsbyggande roll, och en bred delaktighet i planering och utvärdering av processupplägg kan utnyttjas för att minska behovet av direkt deltagande i själva processerna. Centralt är att planera de tidiga skedena med projekteringssamverkan noga, så att inte viktiga och komplexa beslut hämmas av att relationerna i gruppen inte kommit så långt att de klarar konflikter. Det finns också anledning att utveckla samarbetet mellan partneringledare och projektledning.

Projektledning

upphandling

vårdbyggande

samarbete

Författare

Anna Kadefors

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Annan samhällsbyggnadsteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

ISBN

978-91-974371-4-1

Mer information

Skapat

2017-10-06