Vetenskapliga modeller
Bok, 2012

Vad har en zebrafisk, ett fartygsskrov i miniatyr, en matematisk ekvation och en näringskedja gemensamt? De är alla exempel på vetenskapliga modeller som används inom dagens forskning för att beskriva vår omvärld och gör det möjligt för forskare att isolera och i detalj studera ett visst fenomen. Boken inleds med att introducera begreppet på ett intuitivt plan, genom att dra paralleller till mentala modeller och konstnärliga representationer, och fortsätter med en historisk tillbakablick som sträcker sig från 1600-talet till nutid. Vi diskuterar också den iterativa konstruktionsprocessen och balansen mellan enkelhet och komplexitet som den innebär, vilket i sin tur är kopplat till avvägningen mellan en förklarande modell och en förutsägande. För att belysa skillnader mellan olika synsätt på modeller presenteras också en intervjustudie där forskare från tio stycken forskningsfält beskriver sin relation till modeller. Avslutningsvis innehåller boken ett kapitel där typiska modeller från flera discipliner beskrivs i detalj. Syftet med denna bok är att ge en övergripande introduktion till vetenskapliga modeller och visa hur modeller är uppbyggda samt hur de används inom vetenskapligt arbete. Vi hoppas också att den kan tjäna som inspiration till nya modeller och även underlätta det interdisciplinära samtalet. Boken vänder sig i första hand till studenter på landets ingenjörs- och naturvetarprogram samt till studenter på lärarhögskolorna, men även till dig som har ett vetenskapligt intresse och vill få en översikt av modellering i stort och olika modelleringstraditioner i synnerhet.

Författare

Philip Gerlee

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper

Torbjörn Lundh

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Matematik

Ämneskategorier

Medicinska grundvetenskaper

Idé- och lärdomshistoria

Matematik

Filosofi

Fysik

Biologiska vetenskaper

Nationalekonomi

Geovetenskap och miljövetenskap

Kemi

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Nanovetenskap och nanoteknik

Transport

Building Futures (2010-2018)

Produktion

Energi

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Materialvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

ISBN

978-91-44-07420-7

Mer information

Skapat

2017-10-08