Kemisk emission från golvsystem : effekt av olika betongkvalitet och fuktbelastning
Licentiatavhandling, 1995

Författare

Helene Wengholt Johnsson

Chalmers, Institutionen för byggnadsmaterial

Ämneskategorier

Annan materialteknik

ISBN

992-149110-5

P - Chalmers tekniska högskola, Institutionen för byggnadsmaterial: 95:4

Mer information

Skapat

2017-10-06