När processidén möter verkligheten
Kapitel i bok, 2006

Processer och processorientering är idag tämligen vedertagna begrepp vid verksamhetsutveckling i både privat och offentlig sektor. Dess potential har på det senaste också belysts i en rad rapporter. Ekonomi¬styrningsverket och Statens kvalitets- och kompetensråd (2004) framhåller i en rapport att process¬orientering normalt sett ger vinster på 15-25 procent, men att potentialen kan vara ännu större i tjänsteprocesser. Trots stor potential och åratal av användande finns fortfarande väsentliga svårigheter med processorientering. Svårigheter som i många fall lett till uteblivna framgångar och huvudbry för processförespråkare. Med tanke på hur utbrett arbetet med processorientering är och de reformansträngningar som idag görs inom offentlig sektor är det anmärkningsvärt hur lite studerat användandet och effekterna av processorientering faktiskt är. Vi kommer därför att presentera och diskutera några viktiga erfarenheter som gjorts samt gå in på vad som händer i en organisation när man börjar orientera sig mot verksamhetens processer. Hur skapas mening med processorientering? Vilka effekter kan man förvänta sig, och hur förhåller sig processorienteringens idéer till det traditionella organiserandet i avdelningar och funktioner?

process orientering

Processledning

implementering

Författare

Andreas Hellström

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

HEL - Hälso- och Ssjukvårdens ekonomi och logistik


91-976136-0-6 (ISBN)

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Företagsekonomi

ISBN

91-976136-0-6

Mer information

Senast uppdaterat

2020-05-12