ANNEXT - Slutrapport
Rapport, 2013

Huvudmålet med ANNEXT har varit att utvärdera och illustrera styrkan i att använda redan insamlade externa naturalistiska kördata från DriveCams datainsamling (www.drivecam.com), för att öka förståelsen kring vad som orsakar trafikolyckor. Fram till nyligen har det inte funnits data som medger detaljerade studier av vad som sker i de viktiga sekunderna precis innan en olycka (eller nästan-olycka) i verklig trafik. Det vill säga, det har inte varit möjligt att studera t.ex. förares aktiviteter (t.ex. distraktioner såsom mobilanvändande) eller hur interaktionen mellan fordonen och dess förare faktiskt gått till under sekunderna före krock. Vi har använt oss av data from händelseinitierade inspelningsenheter i kommersiella fordon, där data inte samlats in som en del i något forskningsprojekt, utan som en del i en affärsverksamhet där DriveCam sålt en tjänst till företag som har flottor med fordon. Det vill säga, dessa händelseinspelare installeras inte i fordon för att specifikt forska på orsaker till olyckor, utan som en del i en tjänst för att förbättra trafiksäkerheten för just dessa företag. Ett tydligt mål är att få ner stilleståndskostnader för företagens fordon vid olyckor, men det har också effekten att antalet olyckor (och därmed skadade och dödade) minskar på vägarna där de körs. Fordonen körs som en del i den vanliga verksamheten hos företagen. När en olycka eller nästan-olycka identifieras med hjälp av kinematiska triggers (t.ex. tröskelvärden på acceleration), sparas data 8 sekunder föra och 4 sekunder efter triggern i inspelningsenheten. Data innefattar bl.a. GPS, video på föraren och framåt samt accelerometerdata. Denna skickas sedan tillbaks till DriveCam där en genomgång av alla händelser görs och varje event klassas för trafiksäkerhetsrelevans. I ANNEXT har vi fått tillgång till 100 påkörandehändelse (70 olyckor och 30 nästan-olyckor) samt 93 korsningshändelser (63 olyckor och 30 nästan-olyckor). Alla händelser har kodats av DriveCam-personal och vi på SAFER har sedan analyserat data. Följande beskriver processen genom projektet: Första steget var att ta fram en preliminär analysplan, baserad på projektansökan och ytterligare identifierade behov. Steg två var att kontakta DriveCam och få till ett kontrakt inom vilkets ramar projektet kunde genomföras. Scenarios identifierades och kriterier för hur händelser skulle väljas ut utvecklades och itererades mot DriveCam. Detaljerna är beskrivna i en publikation (Engström, Werneke, et al., 2013) från projektet (se separat avsnitt). Analysplanen har förfinats allteftersom i projektet. Som en del i analysplanen utvecklades en annoteringsbeskrivning, eller kodbok. Denna beskriver de variabler som vi identifierat som nödvändiga för analysen och som kräver manuell annotering av DriveCam-video. I ANNEXT utförde en dedikerad annoterare på DriveCam all primär videoannotering. För att förfina kodboken och verifiera annotering åkte SAFER-deltagare till DriveCam vid två tillfällen. När den huvudsakliga annotering var avslutad genomförde SAFER-partners 1) utveckling av metoder för extraktion av optiska parameterar baserat på annoterad video (Bärgman et al., 2013), och processade dessa data för att kvalitetssäkra inför analys, 2) iterativ vidareutveckling av kodningsschemat som kan kallas Kodbok för bidragandefaktorer (se resultat) och applicerade denna på tillgänglig data. Under våren och sommaren 2013 presenterades två vetenskapliga artiklar på konferenser. Ytterligare publikationer är under utveckling (se separat avsnitt)

naturalistic driving data

crashes

driver behavior

Författare

Jonas Bärgman

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Julia Werneke

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Johan A Skifs Engström

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Farkostteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07