A novel semiconductor compatible path for graphene syntheis
Paper i proceeding, 2013

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Qian Gong

Yaoyao Li

Chunfang Cao

Haifei Zhou

Jinyi Yan

Qingbo Liu

Liyao Zhang

Guqiao Ding

Topical Workshop on MBE-Grown Graphene, Berlin, Germany, 2013

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07