A novel semiconductor compatible path for graphene syntheis
Paper i proceeding, 2013

Författare

Shu Min Wang

Chalmers, Mikroteknologi och nanovetenskap (MC2), Fotonik

Qian Gong

Yaoyao Li

Chunfang Cao

Haifei Zhou

Jinyi Yan

Qingbo Liu

Liyao Zhang

Guqiao Ding

Topical Workshop on MBE-Grown Graphene, Berlin, Germany, 2013

Ämneskategorier

Materialteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07