Brukare och krav: Funktionsbaserade krav och råd
Rapport, 2014

Denna delrapport ingår som en del i forskningsprojektet Arena Brukare och Krav vars syfte är att rekommendera metoder för brukares påverkan på byggnaders och lokalers kvalitet. Detta gäller både i de fall där de egna lokalbehoven tillgodoses genom att man som lokalbrukare agerar i byggherrerollen och då lokalerna anskaffas på hyresmarknaden. Programarbete är ett av de viktigaste hjälpmedlen en brukare har att precisera och kommunicera sina krav och önskemål inför ett lokalprojekt. Slutrapporten handlar om detta programarbete i byggnadsprojekt. Den söker fånga utvecklingen inom området utifrån dels aktuell litteratur, dels genom att studera vilka hjälpmedel för programarbete som tillämpas inom organisationer med kontinuerlig lokalförsörjning som sin uppgift. I denna delrapport redogörs för ett antal byggherreorganisationers stöd- och hjälpmedel för programarbete med speciell inriktning på funktionsbaserade krav.

krav

funktion

byggherre

programarbete

behov

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Sven Fristedt

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-08