Gemenskapslokal för äldre hyresgäster
Bok, 2014

Sammanfattningsvis kan man säga att denna korta studie visar att en intressant utveckling är på gång i Göteborg vad gäller utvecklandet av trygghetsboende för äldre. År 2010 visade studien Vem ska värna om tillgängligheten? (Lindahl, Martini, Malmqvist 2010) att det i stort sett saknas incitament för att skapa bättre boende för äldre. Ofta finns kunskaper om vad som behöver åtgärdas, men ändå satsas inte mycket på att förbättra det befintliga bostadsbeståndet. De faktorer i boendet som mest engagerar äldre hyresgäster är hyran, trivseln och tryggheten. Fysisk tillgänglighet engagerar först när man drabbas av sjukdom eller liknande. Äldre hyresgäster vill inte vara till besvär och därför nås inte fastighetsägaren av information om brister i tillgänglighet eller användbarhet. Mycket mer behöver förbättras för att önskade effekter ska uppnås i kommunen när det gäller boende för seniorer och förbättrad tillgänglighet. Det som nu görs inom bostadsföretag som Poseidon visar att en mycket positiv förändring är på gång. Denna studie pekar på några av framgångsfaktorerna när det gäller utveckling av det befintliga bostadsbeståndet till att bättre passa för äldre hyresgäster: Att man startar utvecklingen i stadsdelar eller bostadsområden där goda fysiska och sociala förutsättningar finns, att bostadsföretag och äldreomsorgen samarbetar, att utvecklingsarbetet är förankrat ändå upp i bostadsföretagets ledning, inte minst, att man finner en projektledare som har stort engagemang för att förbättra för äldre hyresgäster.

Författare

Inga Malmqvist

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Övrig annan samhällsvetenskap

Mer information

Skapat

2017-10-06