Åtgärder i utomhusmiljön för att minska buller från väg- och tågtrafik – resultat från EU-projektet HOSANNA
Artikel i övrig tidskrift, 2013

Denna artikel ger en kort översikt av bulleråtgärder, resulterande från EU-projektet HOSANNA, för minskning av buller från väg- och spårtrafik under ljudets utbredning. Dessa verktyg inkluderar användning av ny skärmdesign, plantering av träd, förbättringar av mark- och vägytor samt vegetation på byggnadsfasader och tak, med hjälp av naturmaterial, såsom vegetation, jord och andra substrat i kombination med återvunnet material och artificiella element. De akustiska insättningsdämpningarna bedöms genom numeriska beräkningar, perceptuella effekter och kostnadsnyttoanalys. En betydande minskning av buller från väg- och spårtrafik förutsägs för ett 1-m-högt urbant bullerskydd. Detta kan förbättras, upp till ca 10 dB insättningsdämpning, genom att placera ytterligare skydd mellan körfälten. Ett 3 m brett och 0,3 m högt rutnät, ett omsorgsfullt planterat 15 m brett trädbälte samt att ersätta 50 meter asfalterad mark med gräsmark förutspås ge bullerminskningar om 5–8 dB, medan användning av fasadvegetation och gröna tak kan minska nivån på innergårdar med upp till ca 4 respektive 7 dB. Trädbälten visar sig vara mycket kostnadseffektiva och kombinationer av höga skärmar med en rad av träd minskar de negativa effekterna av vind på bullerskärmars insättningsdämpning. Gröna tak kan minska bullret på den tysta sidan av byggnader.

mätningar

enkäter

numeriska metoder

gröna tak

buller

träd

utomhus

järnväg

väg

lyssningsförsök

kostnadsnyttoanalys

indikatorer

skärm

gröna fasader

beräkningar

jord

Författare

Jens Forssén

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Maarten Hornikx

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Bart van der Aa

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Teknisk akustik

Mats Nilsson

Maria Rådsten-Ekman

Jérôme Defrance

Philippe Jean

Faouzi Koussa

Julien Maillard

Dirk Van Maercke

Keith Attenborough

Imran Bashir

Shahram Taherzadeh

Hadj Benkreira

Kirill Horoshenkov

Amir Khan

Jian Kang

Yuliya Smyrnova

Dick Botteldooren

Bert De Coensel

Timothy Van Renterghem

Ronny Klæboe

Marjan Mosslemi

Knut Veisten

Manuel Männel

Bruno Vincent

Jin Yong Jeon

Hyung Suk Jang

Joo Young Hong

LjudBladet, Svenska akustiska sällskapet

1403-2317 (ISSN)

Vol. 3 16-28

Styrkeområden

Transport

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-11-21