Kvalitet vid upphandling av vård och omsorg
Rapport, 2015

Mycket av det som har skrivits om kvalitet vid offentlig upphandling av vård och omsorg i Sverige har gjorts enligt teorier hämtade från nationalekonomi, statsvetenskap eller juridik. Det finns också ett flertal rapporter och arbeten från olika aktörer i det svenska samhället vilka belyser fenomenet. Även om mycket viktiga resultat och slutsatser i dessa artiklar och rapporter har uppnåtts, är det slående att ytterst få rapporter och artiklar som beskriver kvalitet tar med erfarenheterna från forskning på området kvalitet och kvalitetsutveckling, samt från forskningsområdet kvalitet i vård och omsorg. Ett annat utmärkande drag i den litteratur som presenteras på ämnet är att ytterst få studier gör jämförande analyser angående hur privata företag gör inköp, och de eventuella lärdomar som finns därifrån. Det finns därför ett behov att belysa kvalitet vid upphandling av vård och omsorg utifrån ett kvalitetsperspektiv. Syftet med rapporten är att presentera ett kunskapsunderlag om kvalitet vid upphandling av vård och omsorgstjänster. Vidare syftar studien till att ta fram rekom¬mendationer för hur upphandling av vård- och omsorgstjänster kan utvecklas så att högre kvalitet uppnås. Frågeställningarna innefattar att belysa begreppet kvalitet generellt, kvalitet i vård och omsorg, hur kvalitet kan integreras i upphandlingen av vård- och omsorgsleverantör och under kontraktstiden, samt hur förfarandet kan utvecklas så att högre kvalitet uppnås. Fyra centrala slutsatser och rekommendationer har vuxit fram i och med arbetet med rapporten. Rekommendationerna har tagits fram med utgångspunkt i frågan: Hur kan Sverige uppnå högsta möjliga kvalitet på offentligt upphandlad vård och omsorg med minsta möjliga skattekrona? Andra utgångspunkter hade troligen resulterat i andra rekommendationer och slutsatser. Rekommendationerna från rapporten är: 1.Från ett kvalitetsperspektiv kan Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling (LOU) avskaffas eller förenklas. Lagen gör att beställare fokuserar på att göra rätt enligt lagen istället för att utveckla inköpssätt som ger hög kvalitet till minsta möjliga skattekrona. 2.Synsättet på hur hög kvalitet uppnås kan behöva förändras hos upphandlande enheter och myndigheter. Dagens synsätt på kvalitet och tillämpning av kvalitetsutveckling leder till relativt låg kvalitet på vård- och omsorgstjänsterna, och att kvaliteten inte heller förbättras. 3.Genom fokus på partnerskap och relationsbyggande kan beställare och leverantörer tillsammans utveckla och uppnå högre kvalitet på sina gemensamma vårdtjänster. 4.Upphandlande enheter kan behöva i större utsträckning vid upphandling och under kontraktstiden utvärdera kvalitetsmognaden hos leverantören, samt använda indikatorer som mäter resultatet av vården och omsorgen.

Kvalitet Upphandling vård och omsorg kvalitetskriterier

Författare

Henrik Eriksson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Industriell kvalitetsutveckling

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Ämneskategorier

Företagsekonomi

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Mer information

Skapat

2017-10-07