Inlärning av tröskelbegreppen inom Bioreaktionsteknik - studentdriven utveckling av en webbaserad modul för självstudier
Övrigt konferensbidrag, 2016

Abstrakt Självstudier utgör en stor del av lärandet vid högskolestudier, vilket gör det intressant och relevant att studera de pedagogiska utmaningarna inom detta område. I detta kandidatarbete har studenter i samarbete med erfarna lärare arbetat med kursutveckling med fokus på utveckling av en webbaserad modul för självstudier inom Chalmerskursen KKR090 Bioreaktionsteknik. Kursen uppfattas av studenter som svår då den kombinerar kunskap från tidigare lästa kurser och innehåller många komplicerade begrepp, vilka ibland benämns tröskelbegrepp. Ett tröskelbegrepp definieras som ett begrepp som är svårt för studenterna att ta till sig, är centralt för disciplinen och förändrar studenternas sätt att tänka (Perkins, 2006 & Burch, Burch, Bradley, & Heller, 2015). Genom att öka insikten för tröskelbegrepp kan en djupare förståelse öppnas upp även för andra områden och begrepp (Cousin, 2010 & Pettersson, 2011). I studien identifierades sex tröskelbegrepp genom djupintervjuer med både lärare och studenter. Med dessa som grund utvecklades ett innehåll av teori- och beräkningsuppgifter, uppdelade i veckoavsnitt och med progressivt anpassad svårighetsgrad, i Maple T.A. För att leda studenten i rätt riktning består beräkningsuppgifterna av flera, mindre deluppgifter och om ytterligare vägledning önskas finns det ledtrådar till varje deluppgift. Lösningsförslag med förklarande lösningsgång och teori finns att tillgå direkt efter att svar lämnats in. Det finns även möjlighet för studenten att genomföra övningstentamina. Utvärdering av modulen gjordes initialt genom ett alpha- och ett betatest. Det första utfördes av lärare och det senare av studenter. Under betatestet använde studenter modulen under uppsyn och information samlades in genom dialog på plats med studenterna samt genom en enkätstudie. Eftersom både studenter och lärare upplevde modulen användbar, givande och utmanande, förväntas modulen svara mot behovet av ett ökat stöd för självstudier och kommer därmed underlätta studierna. Modulen kommer att införas och utvärderas under Hösttermin 2015. En kort introduktion och demonstration ska genomföras, varefter modulen kommer att vara tillgänglig hela kursen. Schemalagda seminarier ska också genomföras, där studenten har möjlighet att träna på de identifierade tröskelbegreppen med handledning. Utvärderingen sker genom djupsamtal, statistik över hur studenterna jobbar med modulen samt en skriftlig enkät. Jämförelser av årets resultat med de från tidigare examina kan, trots begränsningar i det statistiska urvalet, indikera hur förståelsen av tröskelbegrepp ändrats jämfört med tidigare års kurser. Vi anser att modulens utformning skulle kunna förbättra studenternas självstudier även inom andra områden på Chalmers. Arbetsmetoden, att utgå från tröskelbegrepp, kan ses som den pedagogiska nyckeln för att låsa upp studenternas förståelse (Burch et al., 2015). Att använda nytänkande informations- och kommunikationsteknik som ett didaktiskt verktyg för att stimulera aktivt lärande och att involvera studenter i kursutvecklingsprocessen är ytterligare två intressanta perspektiv av studien. Den största vinsten med att modulen utformats från ett studentperspektiv är tillvaratagandet av aspekter som lärare ibland tar för självklart. Exempelvis kan det vara lättare för en student att specificera svårigheter i lärandeprocessen än för den ämneskunnige läraren.

bioteknik

tröskelbegrepp

kursutveckling.

webbaserad modul

kemiteknik

självstudier

aktivt lärande

Maple T.A.

Författare

Palmquist Elena

Maria Bohman

Isabella Palmgren

Rickey Mleczkovicz

Linn Bäckegren

Carl Johan Franzén

Chalmers, Biologi och bioteknik

Claes Niklasson

Chalmers, Kemi och kemiteknik

KUL – Chalmers Konferens om Undervisning och Lärande
, ,

Ämneskategorier

Lärande

Industriell bioteknik

Kemiteknik

Pedagogiskt arbete

Styrkeområden

Livsvetenskaper och teknik (2010-2018)

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-10-31