NoRisk2Bike - Slutrapport
Rapport, 2016

Detta projekt har inspirerats av resultat som visar att risken för cykelolyckor ökar under natten, trots att de flesta olyckor sker under dagen (Figur 1). Detta framkom genom att kombinera olycksdata från STRADA (den nationella databasen) och exponeringsdata för cyklister i Göteborg från 21 mätstationer, exponeringsdata samlas in kontinuerligt och har tillhandahållits för projektet av Göteborgs stad. Figur 1 – Exempel på analys av kombinerade datakällor, olycksdata från STRADA och exponeringsdata från Göteborgs stad. Projektet har bidragit till att ta fram och applicera nya metoder för att utvärdera olycksrisken och relationen mellan olycka och avvärjd olycka. Projektet har även gett nya insikter i arbetet med att utformaåtgärder som ska leda till färre cykelolyckor. Projektet har verifierat och utvidgat tidigare resultat genom att: 1) Beskriva cykelolyckor i Göteborg baserat på olycksdata insamlat via rapportering till STRADA (detta inkluderar polis- och sjukhusrapporterad data för singelcykelolyckor och olyckor mellan en cyklist och ett fordon) 2) Beskriva cykel vanor, dvs. hur antal cyklister varierar under olika tidsintervall, från exponeringsdata insamlat i Göteborg 3) Kombinera olycksdata från STRADA och exponeringsdata för att: a. Skatta risken vid olika tidpunkter b. Skatta risken för olika geografiska platser 4) Kombinera olycks-, exponerings- och naturalistisk data för att avgöra om kritiska händelser från naturalistisk data är relaterat till olyckor Slutsatsen är att exponeringsdata är en nyckelvariabel för den typen av analys för att kunna bedöma risker. Även om tidigare analysresultat och beskrivningar av cykelolyckor i Sverige baserat på data från STRADA, punkt 1, kunde tillämpas enbart på Göteborg, visade sig resultaten från analyserna i punkterna 2-4 vara nya och resulterade i vetenskapliga publikationer. Som ett SAFER associerat projekt rapporterades framskridandet av projektet NoRisk2Bike:s till pre-crash referensgruppen vid SAFER. Data från STRADA gjordes tillgängligt av försäkringsbolaget if, exponeringsdata av Göteborgs stad och naturalistisk cykeldata fanns tillgängligt på SAFER från tidigare projekt (BikeSAFE och e-BikeSAFE) sponsrade av Trafikverket. Genom att skatta olycksrisken geografiskt och med avseende på tidsperiod, adresserade detta projekt, kopplade och kompletterade, alla prioriterade insatsområden i Trafikverkets strategi för säkrare cykling och svarade direkt på det femte prioriterade insatsområdet: utveckla kunskapen om främst olycksrisker och effektsamband.

Författare

Marco Dozza

Chalmers, Tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet

Vehicle and Traffic Safety Centre at Chalmers

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Forskningsrapporter (Tillämpad mekanik)

Mer information

Skapat

2017-10-08