Kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling
Rapport, 2015

Under 2015 har Stockholm, Göteborg och Malmö samlats kring att ta fram en gemensam beskrivning av utmaningar och kunskapsbehov inom stadsutveckling. Syftet är att stödja och stärka städernas dialog med nationella och regionala forskningsaktörer, såväl myndigheter och forskningsfinansiärer som universitet, högskolor och institut. De behöver med samlad kraft kunna möta den nationella nivån avseende storstädernas behov och utmaningar inom stadsutveckling. Kunskapsagendan ligger till grund för forskningspolitiska inspel och främja gemensamma satsningar och prioriteringar mellan städerna. Arbetet är ett bidrag till att etablera ett svenskt styrkeområde inom urbanforskning och stadsutveckling. För att ta fram bakgrundsmaterial till en kunskapsagenda för hållbar stadsutveckling har en studie genomförts av vilka samhällsförändringar som de tre svenska storstadskommunerna ser i förhållande till hållbar stadsutveckling och vilka strategier de arbetar med för att möta dessa utmaningar. Underlaget har tagits fram genom studier av kommunala strategi- och policydokument och bearbetats i workshopar i de tre städerna. Arbetet med agendan har samlat högre tjänstemän i samtliga tre städer och forskare som är engagerade i samverkan med dessa kommuner. Den inledande delen av agendan beskriver stadens roll som kunskapsaktör och lyfter ett antal erfarenheter och rekommendationer för forskning i samverkan. Därefter presenteras fyra samhällsförändringar. För att kunna möta dem, efterfrågar städerna kunskap och nyttiggörande av befintlig forskning som tydliggör relevansen för det svenska och kommunala sammanhanget. Dessa samhällsförändringar är 1) urbanisering, migration och segregation, 2) ekonomins omvandling, 3) social polarisering och sammanhållning samt 4)klimatförändringar. Sista delen belyser städernas strategiska arbete för hållbar stadsutveckling utifrån ett utvidgat kommunalt utvecklingsuppdrag. Det är till detta strategiska arbete som städerna i första hand själva vill fördela resurser för forskning och utveckling. Det strategiska arbetet beskrivs under följande rubriker 1) resurseffektivt och robust stadsbyggnad, med fokus på att bygga och planera staden, 2) stadens sociala och kulturella resurser, med fokus på att förvalta och främja den sociala dimensionen, och 3)governance – styrning i samverkan, med fokus på att hantera och utveckla gränssnittet mellan kommunen och andra aktörer.

Göteborg

hållbar stadsutveckling

storstadsregioner

Stockholm

kunskapsöversikt

Malmö

Författare

Julia Fredriksson

Chalmers, Arkitektur

Kerstin Elias

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Annan samhällsvetenskap

Mistra Urban Futures Papers

Mer information

Skapat

2017-10-08