Mätning av produktivitet i ombyggnadsprojekt
Rapport, 2016

Att mäta produktivitet i ombyggnadsprojekt verkar vara svårare än i nyproduktionen. IT-utvecklingen borde ge möjligheter att förbättra uppföljningen av hur resurser används på ar-betsplatsen. Intervjuer med platschefer och en enkät ligger till grund för rapporten. Dagens mätpraxis går mest ut på att följa upp tidplan och projektbudget. Faktisk resursförbrukning spelar långt mindre roll. Digital strukturerad informationshantering, BIM, gör det möjligt att följa upp ombyggnader bättre. Men än så länge är BIM vid ombyggnad ovanligt, speciellt i mindre projekt. BIM kan hantera byggnaders geometri, fast befintliga ritningar är ofta problematiska liksom laserskan-ning. Jämförelser mellan ombyggnadsprojekt är svårare än i nyproduktionen, eftersom befintliga byggnader ger olika förutsättningar. Enkla mätetal som utgår från renoverad area föreslås i rapporten. Dessutom ges rekommendationer för IT-stöd på arbetsplatserna, krav på hårdvara och systemkrav.

mätetal

ombyggnad

produktivitet

platschefer

Författare

Ahmet Anil Sezer

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Jan Bröchner

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Service Management and Logistics

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Datorsystem

Mer information

Skapat

2017-10-08