Kollaborativ undervisning i digital skolmiljö
Samlingsverk (redaktörskap), 2016

Frågan om vi ska använda digital teknik i skolan har ersatts av hur den kan användas för att uppnå lärandemål. Hur kan digital teknik bli ett meningsfullt och stimulerande verktyg i lärares undervisning och elevers lärande? När den digitala infrastrukturen tar form i svenska skolor behöver den under­ byggas med en medvetenhet kring den förändring som detta medför i under­ visningen. Idag är lärande i allt högre grad beroende av samarbete och utbyte av kunskaper och tankesätt som utvecklar kreativitet, innovation, problem­ lösning och risktagande. KOLLABORATIV UNDERVISNING I DIGITAL SKOLMILJÖ visar på vilka didaktiska och organisatoriska villkor som krävs för att få till stånd en samarbetsdriven undervisning med digital teknologi. Med hjälp av forskning och konkreta exempel från undervisning och samarbete mellan nordiska länder ger boken en vägledning för att organisera, planera och genomföra undervisning i olika kontexter och skolämnen. Författarna poängterar särskilt betydelsen av ledar­ skap, kontinuerlig kompetensutveckling och läroplansdriven undervisning i relation till skolämnen, samt utveckling av IKT­didaktiska modeller för teknik­ medierad undervisning.

Didaktisk design

IT-didaktik

Redaktör

Sylvana Sofkova Hashemi

Göteborgs universitet

Ämneskategorier

Didaktik

ISBN

9789140694607

Mer information

Skapat

2017-10-10