Remissvar SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö
Övrigt, 2016

- Låt stat, landsting och kommuner vara förebildliga även vad gäller forskning och innovation - Initiera långsiktiga forskningssatsningar och följ upp Formas särskilda satsning - Genomför en särskild utlysning som stödjer både grund- och utmaningsdriven forskning - Satsa på en ny fond, omgående och kraftfullt - Underlätta ökat kunskapsutbyte mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv - Öka satsningen på forskning om LOU avseende även kvalitativa aspekter av gestaltad livsmiljö - FoU-stöd för kvalificerade studier av skolmiljöns utformning efterlyses - Involvera arkitekturforskare vid utvärdering av lagstiftning och andra styrmedel - Säkerställ resurser till designklassad arkitekturutbildning - Utvidga stödet till innovations- och kvalitetsfrämjande demonstrationsprojekt och testbäddar - Verka för att begreppen väl gestaltad livsmiljö och hög arkitektonisk kvalitet klargörs

Arkitekturpolitik

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures

Ämneskategorier

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08