Remissvar SOU 2015:88 Gestaltad livsmiljö
Övrigt, 2016

- Låt stat, landsting och kommuner vara förebildliga även vad gäller forskning och innovation - Initiera långsiktiga forskningssatsningar och följ upp Formas särskilda satsning - Genomför en särskild utlysning som stödjer både grund- och utmaningsdriven forskning - Satsa på en ny fond, omgående och kraftfullt - Underlätta ökat kunskapsutbyte mellan akademi, offentlig sektor och näringsliv - Öka satsningen på forskning om LOU avseende även kvalitativa aspekter av gestaltad livsmiljö - FoU-stöd för kvalificerade studier av skolmiljöns utformning efterlyses - Involvera arkitekturforskare vid utvärdering av lagstiftning och andra styrmedel - Säkerställ resurser till designklassad arkitekturutbildning - Utvidga stödet till innovations- och kvalitetsfrämjande demonstrationsprojekt och testbäddar - Verka för att begreppen väl gestaltad livsmiljö och hög arkitektonisk kvalitet klargörs

Arkitekturpolitik

Författare

Nina Ryd

Chalmers, Arkitektur

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Arkitektur

Drivkrafter

Innovation och entreprenörskap

Mer information

Skapat

2017-10-08