Internprissättning i svenska börsnoterade bolag
Rapport, 2002

Denna rapport presenterar resultaten från en enkätstudie som syftade till att kartlägga förekomsten och val av, samt motiv och syften med, modeller för internprissättning i svenska börsnoterade företag. Enkäter skickades ut till 110 slumpmässigt valda svenska börsnoterade företag, och en svarsfrekvens på 44% erhölls. De viktigaste slutsatserna av studien är: Internprissättning förekommer generellt i lägre grad numera än för 30 år sedan. Detta torde dock främst bero på en ökad andel tjänsteföretag, vilka i lägre grad än tillverkande företag använder internprissättning. Den viktigaste anledningen att använda internprissättning är att det är en funktionell nödvändighet p.g.a. en divisionaliserad organisationsstruktur. Specifika modeller för internprissättning används i högre grad i tillverkande företag, medan tjänsteföretag tenderar att använda ad hoc-lösningar. Primära syften med val av specifik internprissättningmodell är enkelhet, fokus på hela företagets lönsamhet, upprätthållande av divisionell självständighet, samt skapande av kostnadsmedvetande. De specifika modeller som används är primärt marknadsvärdesbaserad och självkostnadsbaserad internprissättning.

Internprissättning

ekonomistyrning

Författare

Björn Lantz

Göteborgs universitet

Andreas Ceder

Jonas Larsson

Ämneskategorier

Företagsekonomi

FE-rapport (online): 2002-387

Mer information

Skapat

2017-10-10