BIM, integrerade arbetssätt och samverkan - för ökad kvalitet och innovation i stora komplexa projekt
Rapport, 2017

Det sätt Trafikverket agerar på har stor betydelse för produktivitet och innovationskraft i anläggningsbranschen. 2013 uppmanade regeringen Trafikverket, som anläggnings-marknadens största beställare, att BIM skulle utgöra en beståndsdel i projekterings-uppdrag, samt att Trafikverket skulle eftersträva branschgemensamma standarder och processer för att skynda på utvecklingen av BIM i anläggningsbranschen, i Sverige.

Syftet med denna förstudie är att skapa en grund för att utveckla användandet av BIM och integrerade arbetssätt, med målet att skapa förutsättningar för ökad innovationsgrad, både i Trafikverket och i anläggningsbranschen. Förstudien utgör det initiala steget i fortsatt forskning och utveckling där det slutliga resultatet, inom ramen för efterföljande projekt, föreslås utgöra underlag till revideringar i Trafikverkets nuvarande ledningssystem. Dessa förändringar antas gälla både juridiska och affärsmässiga dimensioner samt förändringar i arbetssätt och teknisk kravställning.

Rapporten redogör för status i Trafikverket i dag inom främst BIM och samverkan. Studien visar på att Trafiverket redan idag kommit en bit på vägen i arbetet med att använda utökad samverkan och BIM. Bilden av Trafikverkets förutsättningar kompletteras med en redo-görelse för BIM som katalysator för samverkan. Här visas att BIM utgör en premiss och är en katalysator för innovation och kvalitet genom att knyta samman elementen teknik, process och organisation. Fortsättningsvis ges en vidare översikt över olika typer av kontrakts-modeller såsom ECI, BVP, IPD, OPS samt Concurrent Engineering, VDC, ICE som metoder för integrerade arbetssätt. Ett antal stora komplexa projekt, både inom infrastruktur och forskning exemplifierar hur dessa arbetssätt tillämpas idag i Norden. Projekten visar på stora effekter med att arbeta med samverkan, integrerade arbetssätt samt på vikten av beställarens aktiva medverkan i stora komplexa projekt.

Rapporten avslutas med en diskussion där rekommendationer ges till Trafikverket om fortsatta studier och utveckling. Dessa kan sammanfattas i tre möjliga inriktningar som kan komplettera och utveckla Trafikverkets arbetssätt idag, för att nå ytterligare samverkan, effektivisera beslutsprocessen och ge ett mer transparent arbetssätt där beställaren kan vara mer delaktig. Som tänkbara lösningar, med BIM i centrum, föreslås digitala verktyg och processer som samhandling (processorienterat integrerat arbetssätt), successiv sam-acceptans (besluts- och ersättningsmodell) och samprojektering (modellorienterat integrerat arbetssätt). De här tre i kombination, antas ha stor potential att tillsammans skapa de effekter som eftersöks: ökad kvalitet och innovation.

Integrated way of working

Construction industry

Cooperation

BIM

Författare

Petra Bosch-Sijtsema

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Construction Management

Margit Hermundsgård

ÅF

Jennie Carlstedt

Trafikverket

Susanne van Raalte

Trafikverket

Ämneskategorier

Produktionsteknik, arbetsvetenskap och ergonomi

Byggproduktion

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Styrkeområden

Building Futures (2010-2018)

Utgivare

Trafikverket

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-08