The nitty gritty of life cycle management: Exploring the organization of LCM
Doktorsavhandling, 2018

Climate change and environmental degradation threaten to cause serious effects on the planet and on society. Scientists thus advocate an urgent shift towards a more sustainable development. Herein, industry is said to play a vital role, as it could positively influence sustainable production and consumption. In this, life cycle management (LCM) is suggested as a possible approach towards corporate management of environmental impacts, as it implies holistic environmental management along the whole product life cycle, from raw material extraction through to product end-of-life.

Studies of the management and organization of LCM in industry practice are scarce, resulting in a need to study this practice in the setting of multinational corporations (MNCs). The aim of this dissertation is thus to explore the ‘nitty gritty’ details of organizing LCM; focusing on the 1) initiatives and activities of LCM, their scope of inclusion, how these develop over time, 2) the role of actors in performing and forming these practices, and 3) the activities of these practitioners.

Studies both in the field (i.e. industry practice) and of literature have been conducted, resulting in five papers (Papers I-V). One group of papers target LCM as it is practiced in one MNC (Paper I-III), by focusing on contemporary practice (Paper I), the LCM development over time (Paper II), and in the context of a product chain collaboration (Paper III). Another group of papers (Papers IV-V) takes a broader perspective on LCM throughout industry and society, focusing explicitly on the practitioners of LCM and their activities (Paper IV), and the different types of LCM that exist (Paper V).

The results show the assiduous efforts of life cycle (LC) practitioners in integrating, adapting and promoting LCM in their organizations, and their importance in bridging discussions in a practice of creative problem-solving, through a process best understood as translation. Adaptation depended much on possible activities, rather than on rational choice for implementation. In this, LCM was made relevant by being connected to existing corporate logics and practices, in turn facilitating the uptake of LCM. The results concretize the many practices of LCM and provide a collected and enriched LCM vocabulary, thereby generating a better understanding of developing industry LCM practice.

sustainability

practice

life cycle thinking (LCT)

organization

life cycle management (LCM)

product chain LCM

translation

management

practitioners

corporate LCM

Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8
Opponent: Niki Bey, Associate Professor, Technical University of Denmark

Författare

Hanna Lindén

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Miljösystemanalys

Organizing life cycle management in practice: challenges of a multinational manufacturing corporation

International Journal of Life Cycle Assessment,; Vol. 23(2018)p. 1368-1382

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Nilsson-Lindén, Hanna; Diedrich, Andreas & Baumann, Henrikke. Life cycle management as a process of translation: The case of a manufacturing company

Nilsson-Lindén, Hanna; Rosén, Magnus & Baumann, Henrikke. The formation of collaborative life cycle management practice: The case of the Sustainable Transport Initiative

LCM development: Focusing on the LC promoters and their organizational problem-solving

International Journal of Life Cycle Assessment,; Vol. 24(2019)p. 297-309

Artikel i vetenskaplig tidskrift

Baumann, Henrikke & Nilsson-Lindén, Hanna. The many paths of LCM: A practice review

Klimatförändringar och miljöförstöring hotar att orsaka allvarliga effekter på planeten och på samhället. Forskare förespråkar således ett brådskande skifte mot en mer hållbar utveckling. Industrin har här en potentiellt viktig roll, eftersom den positivt kan verka för mer hållbarhet bland annat inom produktion och konsumtion. Vidare föreslås livscykeltänk som ett möjligt sätt för industrin att ta ett holistiskt perspektiv på arbete med miljöfrågor längst med en produkts hela livscykel, från råvaruutvinning till produktens slutfas.

Bristen på studier av organisation och managerande av livscykelarbete (LCM) i praktiken har lett till ett behov att studera LCM praktik i multinationella företag. Syftet med denna doktorsavhandling är således att undersöka denna praktik, med ett fokus på 1) LCM initiativ och aktiviteter, dess omfattning, och hur dessa utvecklas över tid, 2) livscykelpraktikernas roll i detta arbete, och 3) de aktiviteter som dessa gör.

Denna avhandling inkluderar studier av både fält (industripraktik) och litteratur, vilket resulterat i fem artiklar (manus I-V). Några av dessa manus är inriktade på LCM så som det praktiseras i ett multinationellt företag (manus I-III) genom att fokusera på samtida praktik (manus I), utvecklingen av LCM över tid (manus II) och som del av ett produktkedjesamarbete (manus III). En annan grupp av manus (manus IV-V) fokuserar på aspekter av LCM i industrin som sådan och i samhället, med inriktning på LCM praktiker och deras aktiviteter (manus IV) och på olika typer av LCM som existerar (manus V).

I helhet så bidrar denna avhandling med en konkretisering av den variation av LCM praktik som finns, som i sin tur bidrar med en berikat LCM-vokabulär. Det hjälper således till att bättre förstå och utveckla LCM i multinationella företag. Resultaten påvisar LCM som en organiskt framväxande praktik, genom en serie av tolkningar och översättningar, snarare än resultat av en process av ’implementering’ och ’diffusion’. Studierna påvisar även LCM som en process där praktiker uppvisar organisatorisk och kreativ problemlösning som ett led i att integrera, anpassa och promota LCM i respektive företag, samt har en viktig roll som översättare i diskussioner till exempel mellan avdelningar. Vidare handlade anpassning av LCM ofta om att göra det som var möjligt, snarare än det som var rationellt bäst utifrån ett miljöperspektiv. Det handlade också om att skapa relevans, genom kopplingar mellan LCM och redan existerande företagslogiker och praktik.

Organisering av livscykelarbete

SKF, 2011-01-08 -- 2017-08-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Tvärvetenskapliga studier

Företagsekonomi

Miljövetenskap

ISBN

978-91-7597-797-3

Doktorsavhandlingar vid Chalmers tekniska högskola. Ny serie: 4478

Utgivare

Chalmers

Vasa C, Vera Sandbergs Allé 8

Opponent: Niki Bey, Associate Professor, Technical University of Denmark

Mer information

Senast uppdaterat

2018-09-19