Supply Chain Management - en nyckel till effektiva cirkulära flöden
Övrigt konferensbidrag, 2018

För att skapa effektiva material-, informations- och betalningsflöden är design, styrning, planering och samordning, dvs Supply Chain Management (SCM) av stor betydelse. Därmed borde SCM ses som en självklar komponent vid utformning av ett cirkulärt system där använda produkter och använt material återförs till försörjningskedjan för fler användningar. Det saknas dock en sammanhållen bild av välfungerande SCM i det cirkulära systemet, samt hinder och möjliggörare för att ta sig dit. Syftet med artikeln är att öka kunskapen kring hur SCM kan användas för att öka cirkulariteten av produkter och material. Artikeln bygger på litteraturstudier och intervjuer med aktörer längst hela försörjningskedjan, från tillverkare till materialåtervinnare. I artikeln har vi studerat hinder i utvecklingen mot cirkulära flöden för elektronikprodukter, byggmaterial och plastprodukter och för dessa produktområden identi­fierat SCM-relaterade aspekter som är viktiga för att minska förekomst av avfall samt öka återanvändning och återtillverkning av produkter och återvinning av material. Exempel på SCM aspekter som visat sig viktiga är supply chain design, produktionsplanering, lean produktion, samordning av transporter, prognostisering, kapacitetsplanering och kundana­lyser. Resultaten är intressanta för företag som vill ställa om till en cirkulär ekonomi. Vidare är resultaten intressanta för ämnesområdet cirkulär ekonomi där SCM inte fått något större fokus samt för ämnesområdet SCM eftersom forskning ofta utgår från att en försörjningskedja slutar då färdig produkt når sin första användare.

Författare

Anna Fredriksson

Linköpings universitet

Mats Johansson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Supply and Operations Management

Linea Kjellsdotter Ivert

Chalmers Industriteknik (CIT)

Erik Sundin

Linköpings universitet

PLAN Forsknings- och tillämpningskonferens 2018
Jönköping, Sweden,

Cirkulera Mera

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source, 2017-10-25 -- 2018-12-31.

Strategiska innovationsprogrammet RE:Source, 2017-10-25 -- 2018-12-31.

Ämneskategorier

Maskinteknik

Annan maskinteknik

Ekonomi och näringsliv

Styrkeområden

Transport

Produktion

Mer information

Senast uppdaterat

2022-06-21