Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017
Rapport, 2018

Luftfartens klimatpåverkan är stor för rika länder som Sverige. Det etablerade uppföljningsmåttet bygger på hur mycket flygplanen tankar i respektive land (bunkring) och återspeglar därför enbart utsläppen till första mellanlandning. Vi har därför tidigare utvecklat en kompletterande indikator som omfattar utsläppen från hela resan till slutdestinationen och även inkluderat de så kallade höghöjdseffekterna. I denna rapport har vi förfinat metoden utifrån data från Swedavia och analyserat utvecklingen mellan 1990 och 2017.

Antalet resor per person har ökat kraftigt. Inrikesresorna har inte ökat men utrikesresorna har fördubblats från 0,5 resor per person och år i början av 90-talet till 1,0 resor per person år 2017, en årlig ökning med 2,9 %.

Medelavståndet har dock inte ökat nämnvärt under tidsperioden eftersom både de korta och de långa resorna har ökat i antal. Medelavståndet för en utrikesresa är cirka 2700 km för en enkelresa vilket ungefär motsvarar sträckan Stockholm - Madrid.

Utsläpp per person-km har minskat med i genomsnitt 1,9 procent per år. År 2017 var utsläppen 90 gram koldioxid per person-km, och om den så kallade höghöjdseffekten inkluderas beräknas utsläppen till 170 gram CO2-ekvivalenter per person-km. Som jämförelse är utsläppen från långväga resande med bil drygt 50 gram per person-km, då det i medeltal är tre i bilen i långväga resor.

De totala utsläppen från svenska invånares flygresande var 10 miljoner ton CO2-ekvivalenter år 2017. De totala utsläppen från svenska invånares flygresor har ökat med 47 % sedan 1990. Utsläppen från inrikesresorna minskar och står nu för 7 % av utsläppen. Utsläppen från utrikesresorna har ökat och står idag för 93 % av utsläppen. Den stora utsläppsökningen skedde under 90-talet, därefter har utsläppen från svenska invånares flygresor legat kvar på samma nivå då utsläppsminskningen per person-km har varit likvärdig med ökningen i antalet person-km.

Klimatpåverkan från den svenska befolkningens flygande är nu ungefär lika stor som från personbilstrafiken. Flygutsläppen per år är i snitt cirka 1,1 ton CO2-ekvivalenter per svensk invånare vilket är ungefär fem gånger högre än det globala genomsnittet.

För att ha en god chans att begränsa uppvärmningen till två grader behöver de globala koldioxidutsläppen snabbt vända neråt för att på sikt upphöra helt (netto noll).

Flyg

klimatsmart

Författare

Anneli Kamb

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Jörgen Larsson

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Fysisk resursteori

Innovationer för ett hållbart samhälle: miljö och transport 2016

VINNOVA (2016-03403), 2016-11-15 -- 2019-12-31.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Utgivare

Chalmers

Relaterade dataset

Beräkningar - Klimatpåverkan från svenska befolkningens flygresor 1990 – 2017 [dataset]

URI: https://research.chalmers.se/publication/506746

Mer information

Senast uppdaterat

2022-07-19