Etapp II: Virtuell Produktions Planering - med hjälp av BIM och visualisering.
Rapport, 2018

Denna rapport presenterar resultatet från en genomförd FoU-projekt och forskningsstudier (teknisk licentiat) som undersöker möjligheten med att en ny planeringsmetodik dvs. Virtuell Produktions Planering (VPP). Planeringsmetodik utgår från en existerande strukturplaneringsworkshop process. Avsikten med planeringsmetodiken är att få olika delaktiga aktörer i projektet att samarbeta och utnyttja varandras kunskap och erfarenheter genom att gemensamt virtuellt bygga och planera produktionen av byggobjektet innan det verkställs i verklig produktion. VPP utnyttjar 3D-visualisering och BIM-modellen och dess information under denna process.

Arbetsordningen för denna planeringsprocess är följande:
• BIM-modellen och dess komponenter från projektering grupperas efter yrkesgrupper dvs. vem som har ansvaret att installera/bygga dessa under byggproduktionen.
• De olika ansvariga yrkesgrupperna får sina tilldelade komponenter som de tid- och resurssätter.
• Modellen och dess komponenter planeras och byggs sedan ihop digitalt i rätt ordning gemensamt av de olika involverade yrkesgrupperna och resultatet är en tidplan som kan visualiseras i 4D.

Studien i denna rapport visar att det finns stora möjligheter till en effektivare planeringsprocess med VPP. VPP-systemet som tagits fram i studien har visat att det är tekniskt möjligt att implementera ett VPP-system. Vidare visade observationsstudien från fyra strukturplaneringsworkshopar på utvecklingspotential av den befintliga processen.

Observationsstudien visade även att denna typ av workshop ger bättre:
• granskning och identifiering av felkällor i projekteringen
• testning och granskning av byggbarhet av projektet
• sammanförande av kunskap och erfarenheter från projektering och produktion
• laganda och Team-building för projektet
• gemensam målbild och målplan

I slutändan skulle VPP med största sannolikhet tillföra ökad tillförlitlighet och effektivitet i produktionen.
Se även filmerna nedan mer information:

Film som introducerar och presenterar VPP-konceptet:
https://www.youtube.com/watch?v=zfixLxeNJg4

Film visar hur VPP-systemet fungerar idag:
https://www.youtube.com/watch?v=xeA6qS_0BNY

Författare

Mattias Roupé

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Viklund Tallgren

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Mikael Johansson

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Construction Management

Virtuell Produktions Planering - med hjälp av BIM och visualisering, Etapp II

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) (13047), 2015-01-01 -- 2017-02-28.

Styrkeområden

Informations- och kommunikationsteknik

Building Futures (2010-2018)

Ämneskategorier

Byggproduktion

Miljöanalys och bygginformationsteknik

Systemvetenskap

Utgivare

Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-01