Mikroplast från däck- och vägslitage: en kunskapssammanställning
Rapport, 2020

Denna kunskapssammanställning handlar om mikroplast från vägtrafikens däck- och vägslitage.
Eftersom kunskapen om mikroplaster från vägtrafiken är begränsad samtidigt som däckslitage bedöms vara den största källan till utsläpp av mikroplast i Sverige, gav regeringen inom ramen för sitt arbete med plast och mikroplast Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i uppdrag att under 2018– 2020 ta fram och sprida kunskap om mikroplast från vägtrafiken. Varje kapitel i denna rapport sammanfattar befintlig kunskap om mikroplast från vägtrafiken avseende en eller flera aspekter. Dessa aspekter är: källor, spridning och förekomst; miljö- och hälsoeffekter samt risker; egenskaper och
kemisk sammansättning; däck- och vägslitage; provtagningsmetoder; analys- och provberedningsmetoder samt åtgärder. Dessutom finns ett kapitel med sammanfattande slutsatser och allra sist ett kapitel om forsknings-, utvecklings- och utredningsbehov.
Syftet med rapporten är att den ska utgöra ett underlag för att minska emissioner och spridning av mikroplast från vägtrafiken. Ett mål med rapporten är att sammanställa och sprida kunskap om mikroplast från däck- och vägslitage och att redogöra för nuvarande kunskapsläge. Ytterligare ett mål
är att identifiera kunskaps- och forskningsbehov avseende mikroplast från vägtrafiken.
Underlaget till denna kunskapssammanställning utgörs av vetenskapliga artiklar och rapporter samt facklitteratur och information från branschen och från experter.

Författare

Yvonne Andersson-Sköld

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Mikael Johannesson

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Mats Gustafsson

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Ida Järlskog

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Maria Polukarova

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Ann-Margret Hvitt Strömvall

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Vatten Miljö Teknik

Ämneskategorier

Materialteknik

Samhällsbyggnadsteknik

Naturresursteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Nanoteknik

Utgivare

Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI)

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-17