Kostnads-nyttoanalys av skyddsåtgärder för hantering av hydrogeologiska risker vid undermarksbyggande, Fallstudie Förbifart Stockholm
Rapport, 2020

Vid byggande under marknivå och under rådande grundvattenyta kan grundvatten läcka in i anläggningen. Eftersom arbeten i anläggningen samt driften av anläggningen måste utföras i torra miljöer måste inläckande grundvatten i sådana situationer ledas bort. Om sättningskänsliga jordar finns inom påverkansområdet riskerar grundvattenbortledning att orsaka marksättningar vilka i sin tur riskerar att skada byggnader och andra anläggningar. För att reducera risken för skada kan verksamhetsutövaren vidta skyddsåtgärder. Vid genomförande av åtgärder finns det två typer av risker: 1) att inte genomföra en åtgärd som borde genomföras med skador på omgivningen som följd, och 2) att genomföra en åtgärd som inte borde genomföras med onödiga kostnader som följd. För att minska dessa två risker krävs det att åtgärders kostnader och nyttor vägs mot varandra. Det övergripande syftet med denna rapport är att presentera och exemplifiera en probabilistisk kostnads-nyttoanalys av åtgärdsalternativ för hantering av hydrogeologiska risker i undermarksprojekt genom en fallstudie för projekt Förbifart Stockholm. Det övergripande syftet nås genom att de ekonomiska konsekvenserna av marksättning till följd av grundvattensänkning beräknas samt att identifierade kostnader och nyttor av olika åtgärdsalternativ relativt ett nollalternativ jämförs. Resultatet från kostnads-nyttoanalysen visar att nyttorna i form av minskad ekonomisk skaderisk är små (ca 70 miljoner) relativt kostnaderna för att genomföra de tätningsåtgärder som krävs för att efterleva de inläckagevillkor som anges i tillståndsdomen för projektet (flera miljarder). Kostnads-nyttoanalysen exemplifierar också nyttan i att använda sig utav en strukturerad modell för att utvärdera lönsamheten hos olika åtgärdsalternativ.

undermarksbyggande

kostnads-nyttoanalys

skyddsåtgärder

beslutsstöd

risk

grundvattenbortledning

Författare

Johanna Merisalu

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Jonas Sundell

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Lars Rosen

Chalmers, Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik, Geologi och geoteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Geovetenskap och miljövetenskap

Utgivare

Arkitektur och samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-10