Information, informationssystem och samhällsbetalda resor. Behov av forskning och utveckling.
Rapport, 1995

Rapporten ger en översikt över: a) existerande kunskap om resenärens informationsbehov, krav och önskemål i samband med resor med 'traditionell' kollektivtrafik respektive med fädtjänst eller sjukresor respektive b) transportföretagens informatörsroll och konsekvenser utifrån resenärens informationsbehov och krav på informationsverktyg samt beskriver dagens problem och utvecklingsbehov. 

Rapporten föreslår att behovet av forskning och utveckling inom informationsområdet kan beskrivas relativt fyra nivåer: Nivå 1 är den traditionella kollektivtrafiken där basinformationsbehovet är gemensamt för alla resenärer. Nivå 2 utgörs av basplusinformation, dvs. information som krävs för att resenärer med ett utökat informationsbehov (t.ex. resenärer med vissa funktionshinder) skall kunna resa med kollektiva färdmedel. Nivå 3 är den information som berör ett interregionalt resande för att t.ex. kunna erbjuda resenären ett flexibelt resande mellan länsgränser. Nivå 4, slutligen, utgörs av informationsaspekter vid ökad integrering mellan traditionell kollektivtrafik och specialtransporter.

resenärsinformation

samhällsbetalda resor

kollektivtrafik

kunskapsbehov

Författare

Marianne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Ämneskategorier

Annan teknik

Annan samhällsvetenskap

Mer information

Senast uppdaterat

2020-09-10