Linjekartan. En värdering av tre linjekartor ur ett resenärsperspektiv.
Rapport, 1997

Syftet med studien var att utvärdera tre olika utformningar av linjekartor med avseende på linjekartans innehåll och kartans grafiska utformning. Arton försökspersoner deltog i utvärderingen. Försökspersonerna ställdes inför olika uppgifter (identifiera resväg, identifiera bytepunkt etc.). Objektiva kriterier var tid (för att besvara en fråga) och korrekthet (rätt svar på frågan). En av de tre kartorna, en stiliserad karta, var den karta som som krävde kortast tid för att identifiera sökt information. Beroende på uppgiften varierade andelen korrekta svar beroende på typ av karta men som helhet resulterade den stiliserade kartan i flest korrekta svar. Försökspersonerna fick också ange hur säkra/osäkra de var att de kommit fram till 'korrekt svar'. Säkerheten skattades högst vid användning av den stiliserade kartan och lägst vid användning av en karta med mer realistisk avbildning av vägnät, etc. 17 av de 18 föredrog också den stiliserade kartan. Tydlighet och enkelhet bedömdes viktigare än ett större informationsinnehåll.

linjekarta

utvärdering

resenärsinformation

Författare

Marianne Karlsson

Institutionen för konsumentteknik

Li A B E Wikström

Institutionen för konsumentteknik

Ämneskategorier

Annan teknik

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-20