Nationell luftövervakning, Sakrapport med data från övervakning inom Programområde Luft t.o.m 2019
Rapport, 2021

Naturvårdsverket ansvarar för den nationella luftövervakningen i bakgrundsmiljö i Sverige. I rapporten redovisas resultat från verksamheten inom Programområde Luft avseende mätningar (genomförda av IVL, SU, SLU och SMHI) till och med 2019 och regionala modellberäkningar (utförda av SMHI) till och med 2018.
För flertalet av de luftföroreningskomponenter som övervakas inom den nationella miljöövervakningen har det, sedan mätningarna startade för mellan 20 och 40 år sedan, generellt sett skett en avsevärd förbättring avseende såväl halter i luft som deposition i bakgrundsmiljö. Utvecklingen har dock varierat i något olika utsträckning beroende på komponenter och lokalisering i landet. Föroreningsbelastningen är oftast lägre ju längre norrut i landet man kommer.
För de flesta ämnen som det finns miljökvalitetsnormer (MKN) respektive miljömål för ligger halterna i regional bakgrund avsevärt lägre än angivna gräns- och målvärden. Halterna av ozon överskrider dock i dagsläget (2019) MKN för hälsa.

luftkvalitet

UV-strålning

metaller

modellering

kväve

partiklar

organiska miljögifter

ozonskikt

marknära ozon

svavel

pesticider

Svalbard

Programområde luft

Sakrapporten

halter

nedfall

deposition

mätning

regional bakgrund.

Författare

Malin Fredricsson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Helena Danielsson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Katarina Hansson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Gunilla Pihl Karlsson

IVL Svenska Miljöinstitutet

Michelle Nerentorp

IVL Svenska Miljöinstitutet

Annika Potter

IVL Svenska Miljöinstitutet

Hans Christen Hansson

Stockholms universitet

Hans Areskoug

Stockholms universitet

P. Tunved

Stockholms universitet

Johan Mellqvist

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Mikrovågs- och optisk fjärranalys

Bodil Lindström

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Therese Nanos

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU)

Sandra Andersson

SMHI

Thomas Carlund

SMHI

Wing Leung

SMHI

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Ämneskategorier

Geovetenskap och miljövetenskap

Geologi

Fusion, plasma och rymdfysik

Multidisciplinär geovetenskap

ISBN

978-91-7883-267-5

Utgivare

IVL Svenska Miljöinstitutet

Mer information

Senast uppdaterat

2021-12-10