Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avvägningar (ELSSKA) (slutrapport)
Rapport, 2021

Projektet Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avväganden syf­tade till att öka förståelsen för de etablerade elhandelsbolagens erbjudanden och affärsmo­deller inom solel och vilken roll de spelar för en resurseffektiv utbyggnad av solel i Sverige. Syftet uppnåddes genom en kartläggning av de 30 största elhandelsbolagens erbjudande inom solel, en kvalitativ breddstudie av hur dessa modeller organiseras samt vilka faktorer som påverkar vilka modeller som elhandelsbolagen väljer samt en multipel fallstudie av den svenska samarbetsmodellen för nyckelfärdiga solelsystem. De huvudsakliga resultaten kan sammanfattas i fyra punkter:

1)        Elhandelsbolagen är involverade i fem huvudtyper av affärsmodeller för solel: försälj­ning av nyckelfärdiga solsystem, premiumpris för mikroproduktion, försäljning av solel, förmedling av andelsägande i solparker samt leasing av solanläggningar. Försäljning av nyckelfärdiga solsystem och ersättning med prispremium till mikroproducenter är de två vanligaste förekommande modellerna.

2)        Vilka solmodeller som elhandelsbolagen anammar påverkas av olika strategiska över­väganden. Solmodeller behöver överensstämma väl med elhandelsbolagens befintliga mål, marknadsstrategier eller affärslogik samt tillåta dem att hantera externa hot och möjligheter för bolagen ska överväga dem. Elhandelsbolagen kan dock designa om mo­dellerna så att de passar bättre ihop med de befintliga strategierna.

3)        Relationerna mellan elhandelsbolagen och solinstallatörerna inom samarbetsmodellen för nyckelfärdiga system har utvecklats mycket över tiden med avseende på aktiviteter, resurser och aktörsband. Det som är särskilt slående är hur elhandelsbolagen har stärkt sin position samt hur konflikter har uppstått pga. inbördes konkurrens om kunderna och förändringar i maktbalansen i relationen.

4)        Elhandelsbolagen engagerar sig i potentiellt disruptiva affärsmodeller som på sikt kan komma att hota deras befintliga verksamhet och spelar där en koordinerande eller un­derlättande roll. Även om det finns en teoretisk risk att de kan ”späda ut” energiomställ­ningen genom att välja solmodeller som är kompatibla med deras övergripande mål och strategier samt anpassa vissa modeller för att öka den strategiska överensstämmelsen når de ut till en stor målgrupp och kan bidra med viktiga resurser.

Ur ett policyperspektiv visar studien (i) att regelverk och ekonomiska styrmedel har stor inverkan på vilka affärsmodeller som upplevs som attraktiva, (ii) att kommunalt ägda elhan­delsbolag har stor potential att bidra till solelens spridning om de ges rätt förutsättningar samt (iii) att det är viktigt att kontinuerligt följa upp vilken effekt olika styrmedel har på aktörernas strategier för att undvika opportunism och andra negativa bieffekter.

Författare

Anna Bergek

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation

Elhandelsbolagen och solelens spridning: strategier och kritiska avvägningar

Energimyndigheten (2018-003170), 2019-01-01 -- 2020-12-31.

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Annan samhällsvetenskap

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Innovation och entreprenörskap

Styrkeområden

Energi

Utgivare

Chalmers

Mer information

Senast uppdaterat

2022-03-02