Programmering för en problembaserad undervisning i gymnasieskolan
Kapitel i bok, 2021

I det här kapitlet beskrivs ett fortbildningsprojekt vars syfte var att öka kunskapen om vilka möjligheter till lärande i matematik som programmering kan erbjuda i gymnasieskolan. I projektet fick gymnasieelever tillsammans med lärarstudenter och gymnasielärare ägna sig åt problemlösning med hjälp av programmering. Speciellt för detta projekt var att programmeringen gjordes i Mathematica, vars programmeringsspråk skiljer sig ganska mycket från de som vanligen används i grundskolan. Författarna menar att fokus vid programmering i matematikundervisning alltför ofta ligger på algoritmer, och argumenterar för att man i stället bör fokusera på programmering som skapande, där frågorna snarare handlar om vad som ska skapas, vad det skapade ska gestalta, och hur det bör vara strukturerat.

Teacher education

Mathematica

Upper secondary school

Programming

Mathematics education

Författare

Johanna Pejlare

Göteborgs universitet

Chalmers, Matematiska vetenskaper, Algebra och geometri

Sverker Lundin

Göteborgs universitet

Programmering i skolmatematiken - möjligheter och utmaningar

123-142
978-91-44-14329-3 (ISBN)

Ämneskategorier

Didaktik

Lärande

Pedagogiskt arbete

Annan matematik

Lärande och undervisning

Pedagogiskt arbete

Mer information

Senast uppdaterat

2022-02-24