Finansieringsmöjligheter för större infrastrukturprojekt för klimatomställning i Västsverige
Rapport, 2021

Västsverige med sin stora koncentration av (process-)industrier står för en
betydande del av Sveriges klimatutsläpp. Samtidigt finns en stor medvetenhet och
en önskan att bidra till såväl Sveriges klimatmål om nettonollutsläpp, som till
infriandet av Parisavtalet. Samverkan mellan akademi, forskningsinstitut, offentligt
ägda företag och privata industrier är väl etablerad sedan länge och ett flertal
förstudier inom området infångning, transport och lagring eller användning av
koldioxid (CCS/CCU), pågår parallellt. En samlad bedömning är att de tekniska
förutsättningarna finns och det geografiska läget (nära Norges planerade
lagringsplatser) är bra, men att stora investeringar krävs, särskilt när det gäller
infrastruktur för att möjliggöra CCS som ett steg på vägen mot nettonollutsläpp.

I vårt uppdrag från Klimatledande Processindustri har ingått att undersöka vilka
möjligheter till offentlig finansiering som finns för investeringar i infrastruktur för
klimatomställning (med särskilt fokus på CCS/CCU, men även för exempelvis
vätgas) samt vilka hinder och strategier som finns för att de västsvenska aktörerna
ska kunna ta del av tillgängliga medel. Dessutom önskades en sammanställning av
pågående forskningsprojekt inom området i syfte att bidra till ytterligare
samverkan och synergieffekter. Den här rapporten består därför att följande delar –
vilka kan läsas och användas var för sig:

• Sammanfattning av intervjuer kring erfarenheter av offentlig finansiering –
hinder och möjligheter
• Sammanställning av finansieringsmöjligheter – för- och nackdelar (detaljer
om de olika utlysningarna återfinns i bilaga)
• Sammanställning av pågående projekt med fokus på CCS i Västsverige
(detaljer återfinns i bilaga)
• Förslag på strategier för att ta del av tillgängliga offentliga medel – för den
enskilda aktören och genom västsvensk samverkan

Eftersom det händer mycket inom området har vi behövt begränsa oss i olika delar.
Kontakta gärna någon av oss författare om du vill veta mer.

Författare

Heléne Johansson

Chalmers Industriteknik (CIT)

Hannes von Knorring

Chalmers Industriteknik (CIT)

Hanna Tornevall

Chalmers Industriteknik (CIT)

Haben Tekie

RISE Research Institutes of Sweden

Karin Petterson

RISE Research Institutes of Sweden

Patrik Klintbom

RISE Research Institutes of Sweden

Simon Harvey

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Jan Kjärstad

Chalmers, Rymd-, geo- och miljövetenskap, Energiteknik

Klimatledande processindustri

VINNOVA (2018-03012), 2020-11-01 -- 2022-06-30.

Drivkrafter

Hållbar utveckling

Styrkeområden

Transport

Produktion

Energi

Fundament

Grundläggande vetenskaper

Ämneskategorier

Ekonomi och näringsliv

Mer information

Senast uppdaterat

2022-04-14