Indikatorer för hållbar utveckling av urbana VA-system? Fallstudie Uppsala (In Swedish)
Rapport, 2005

Denna studie ingår i ett doktorandprojekt om indikatorer för hållbar utveckling av ur-bana VA-system. Projektet är inne i sin andra fas (postlicentiat) och är fokuserat på bättre förståelse för förutsättningarna att använda indikatorer på ett meningsfullt sätt på organisationsnivå. Den här presenterade fallstudien är den första av en rad planera-de sådana med syfte att undersöka förutsättningarna för användningen av indikatorer för hållbar utveckling inom svenska VA-organisationer. Fallstudien bygger främst på dokumentanalys och intervjuer med folk i Uppsalas VA-organisation. Intervjuerna utfördes under juni månad 2004. Intervjuer och dokument utgjorde tillsammans ett omfattande dataunderlag som följdes upp och analyserades under påföljande höst. Sammanfattningsvis kan konstateras att de flesta av de intevjuade anser att det VA-system man har idag uppfyller kraven på hållbar utveckling om man kan recirkulera de nyttigheter som finns i slammet, dvs näringsämnen och mullbildande ämnen. I dagsläget är det förhöjda kopparhalter i slammet som gör att det inte uppfyller de av Naturvårdverket uppställda kvalitetskraven. Med mjukgöring av dricksvattnet som beräknas börja under 2006 kommer kopparhalterna i slammet att sänkas. Dock kvarstår oron för läkemedelsrester och andra långlivade organiska substanser. Bland de intervjuade finns också förespråkare för mer eller mindre omfattande och mer eller mindre snara förändringar av det nuvarande systemet till någon form av sorterande system. I kommunens miljöredovisning finns en uppsättning gröna nyckeltal, varav ett tiotal berör VA-verksamheten. Inom den senare finns ytterligare nyckeltal och driftparamet-rar som innehåller information med bäring på hållbar utveckling utan att för den sa-kens skull benämnas gröna nyckeltal eller liknande. Några egentliga indikatorer för hållbar utveckling finns inte i organisationen i dagsläget. Störst intresse för sådana finns av intervjuerna att döma på plan- och strateginivå inom organisationen. De an-vändningsområden som nämns är diskussionsunderlag, målstyrning, benchmarking och kommunikation utåt. I övrigt är intresset ganska svalt, ofta med hänvisning till en pressad arbetssituation där det inte finns ekonomiska resurser till något som innebär merarbete och som man inte ser någon omedelbar nytta med.

Urbana VA-system

indikatorer

hållbar utveckling

fallstudie

Författare

Ulrika Palme

Chalmers, Energi och miljö, Environmental Systems Analysis

Chalmers, Göteborgs miljövetenskapliga centrum (GMV)

Ämneskategorier

Annan naturresursteknik

Report / Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology: 2005:04

Mer information

Skapat

2017-10-08