Mätområdet Performance/Projektmål
Rapport, 2006

Denna delrapport sammanfattar arbete kring projektmål för byggherrens verksamhet eller den verksamhet byggherren bygger för. Inom detta område har diskussionen fokuserat på vilket sätt och hur byggherrens mål skall mätas och följas upp i projekt, här förstådda som byggprojekt. Problemet som konstateras i studier av litteraturen är frågan om vilka faktorer som skall mätas, när detta skall göras och vilken omfattning (tidsperiod) som skall täckas. Utifrån ett byggherreperspektiv är användningen av byggnader och lokaler kontinuerlig vilket innebär att en avgränsning måste göras om mätning skall kunna göras. En avgränsning som ter sig naturlig, och som framkommit vid seminarier med byggherrar, är projektnivån. I dessa fall har projektnivån satts till själva byggprojektet, eller det projekt som innebär i att byggherren bygger nytt eller på något sätt påverkar eller förändrar en byggnad/lokaler. Detta innebär dock ett dilemma då den verksamhet som byggherren företräder eller bedriver utvecklas kontinuerligt. För att kunna hantera detta måste därför projektmål fastställas och dessa sedan hållas aktuella eller justeras på ett genomtänkt sätt under projektets genomförande. Detta för att säkerställa att organisationen som genomför projektet har målbilden klar samt att motstridiga uppfattningar kan redas ut. Arbete hittills inom delprojekt 11 har kunnat konstatera att en process som påminner om projektmålen, det vill säga repeterar och konfirmerar alternativt justerar, är ett sätt att nå framgång i projekt. Ett annat sätt att beskriva detta är att få ”verksamhetsutnyttjaren” att ”kvittera på vägen”. En annan punkt som diskuterats är byggherrens ansvar att formulera projektmål inte bara för verksamheten utan också för byggprojektet. Byggherren skall här hantera intressenternas önskemål och kanalisera in dem i processen. Detta skall ske genom att byggherren formulerar mål som är användbara i byggprocessen, detta har uttryckts som att byggherren skall ”översätta verksamhetsmål till byggproduktionsmål”. Detta pekar på betydelsen av byggherrens kompetens och beslutsförmåga. Det är viktigt att understryka att här avses inte en mätning verksamhetsmål som sådana utan hur dessa kommer till uttryck/motsvaras av mål för byggprocessen. Verksamhetsmål skall också mätas, men detta skall göras i verksamheten.

Författare

Göran Lindahl

Chalmers, Bygg- och miljöteknik, Byggnadsekonomi

Ämneskategorier

Samhällsbyggnadsteknik

Mer information

Skapat

2017-10-07