Användning av cykelservice för säkerhetslagerberäkning
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

Det primära syftet med att hålla säkerhetslager är att möjliggöra en önskvärd leverans-förmåga från lager. För att åstadkomma detta på ett kostnadseffektivt sätt är det önsk-värt att man dimensionerar säkerhetslagret med utgångspunkt från en önskad serviceni-vå. Med servicenivå menas allmänt sannolikheten att en lagerförd produkt finns i lager och begreppet utgör ett mått på leverans¬beredskap från lager. De teoretiska modeller som används för lagerstyrning är i huvudsak baserade på två olika servicenivåbegrepp, cykelservice och fyllnadsgradsservice. Cykelservice definieras som sannolikheten att brist inte uppstår under en lagercykel och fyllnadsgrad som andel av efterfrågan som kan levereras direkt från lager. Dessa servicenivåmått kallas ofta också för Serv1 re-spektive Serv2. Det finns för och nackdelar med båda servicenivåbegreppen. En fördel som ofta nämns med avseende på cykelservice är att den är beräkningsmässigt något lättare att tillämpa. Cykelservice är också mer vanligt använt i industrin. En fördel med cykelservice anser en del också vara att kunders uppfattning om en leverantörs leveransförmåga mer base-ras på hur ofta bristsituationer inträffar än hur stor bristkvantiteten är vid de olika brist-tillfällena. En icke oväsentlig nackdel om man använder cykelservice är emellertid att artiklar som levereras in till lager ofta att få ett för lågt säkerhetslager och därmed för många bristtillfällen per period medan artiklar som levereras in sällan får ett relativt sett för stort säkerhetslager och för få bristtillfällen. För att kunna uppnå en så ekonomiskt optimal säkerhetslagerdimensionering som möjligt måste man därför vi säkerhetslager-beräkning differentiera servicenivåerna så att artiklar med hög inleveransfrekvens ges högre servicenivåer än artiklar med låg inleveransfrekvens. I det projekt som ligger bakom denna rapport har tre olika metoder för att åstadkomma en sådan differentiering utvecklats, att utgå från önskad cykelservicenivå per år, att utgå från acceptabelt antal bristtillfällen per år och att differentiera servicenivån med avseen-de på antalet inleveranser. De beräkningar som utförts för var och en av de tre metoderna visar tydligt att skillna-derna i lämplig servicenivå mellan artiklar med olika inleveransfrekvens inte är försum-bara. Det är följaktligen av betydelse att använda olika servicenivåer för olika artiklar vid dimensionering av säkerhetslager, exempelvis med hjälp av någon av de utvecklade metoderna.

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Intern rapportserie

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13