Kriterier för val av anskaffningsstrategi
Artikel i övriga tidskrifter, 2007

För anskaffning av artiklar kan man grovt skilja mellan två anskaffningstrategier; an-skaffa mot lager respektive anskaffa mot order, där anskaffning både kan avse anskaff-ning genom tillverkning och genom inköp från underleverantörer. Förutsättningen för att kunna välja strategin anskaffa mot order är att man kan tillåta sig att leverera med en leveranstid som minst motsvarar återanskaffningstiden. Det är framför allt kundkrav och de leveranstider som konkurrenter kan erbjuda som avgör om så kan vara fallet. Även om det är möjligt att leverera med leveranstid kan det trots detta av kostnadsskäl vara fördelaktigt att välja en anskaffa-mot-lager strategi. I företag används oftast förhållandevis enkla kriterier för att välja anskaffningsstrategi i sådana här situationer. En av de vanligaste är att välja med utgångspunkt från antal kundorder per år, eller alternativt uttryckt från antal plock per år. Detta kriterium är lo-giskt motiverat men tar endast bristfälligt hänsyn till de kostnader som påverkar valet, främst ordersärkostnader och lagerhållningssärkostnader. I den här studien har simuleringar genomförts för att studera hur val av anskaffnings-strategi påverkas ur kostnadssynpunkt. Resultaten av studien visar att det i första hand är förhållandet mellan ordersärkostnaden vid anskaffning och till priset för en artikel som avgör vilken strategi som bör väljas. Även kundorderkvantiteternas storlek, antalet kundorder per år, lagerplatskostnader samt plockkostnader påverkar valet av strategi. Ledtiden för återanskaffning har ett marginellt inflytande. I studien har fem olika beräkningsmodeller för val av anskaffningsstrategi utvecklats och testats. Samliga bygger på principen att en artikel bör anskaffas mot lager om sum-man av lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader vid anskaffning av optimala orderstorlekar är mindre än summan av ordersärkostnader vid anskaffning mot order under en period, exempelvis ett år. De beslutskriterium som modellerna resulterar i är uttryckta på formen minsta antal kundorder per år för att välja anskaffning mot lager och tar utöver lagerhållningssärkostnader och ordersärkostnader hänsyn till efterfrågans storlek per år. Modellerna har testats med hjälp av simulering för olika efterfrågestruk-turer och förhållanden mellan ordersärkostnad och artikelpris. Slutsatsen av studien är att samtliga modeller på ett tillfredsställande sätt kan användas för att få beslutsunderlag för val av anskaffningsstrategi. Ur beräkningssynpunkt är en av modellerna något enkla-re att använda och förordas därför. Beslutskriteriet enligt denna modell har följande utseende: Anskaffa mot lager om där r = lagerhållningsfaktorn i % per år p = pris per styck S = ordersärkostnad per anskaffningstillfälle d = efterfrågan per år n = antal kundorder per år plockkostnad per plock fast kostnad för att lagerhålla En känslighetsanalys har genomförts för att få en uppfattning om hur viktigt det är att uppskatta ingående parametrar korrekt. Denna känslighetsanalys visar att det blir små skillnader i val av anskaffningsstrategi även om ingående parametrar uppskattats tämli-gen fel. För att illustrera vilka anskaffningsstrategier det valda kriteriet kan leda till jämfört med kriteriet antal kundorder per år har en jämförelse gjorts. Jämförelsen baseras på att an-talskriteriet är: Anskaffa mot order om antalet kundorder per år är fyra eller färre. Sammanlagt stämmer detta antalskriterium och det som baseras på kostnadsberäkningar överens i cirka två tredjedelar av alla kombinationer av efterfrågestrukturer och order-särkostnad/pris-förhållanden. För den tredjedel av kombinationerna där kriterierna inte ger samma utfall, medför det enkla antalskriteriet att strategin anskaffa mot order väljs vid höga ordersärkostnader och låga priser samtidigt som det kostnadsbaserade kriteriet skulle leda till anskaffa mot lager. Motsvarande förhållande gäller vid låga ordersär-kostnader och låga priser där det enkla antalskriteriet leder till strategin anskaffa mot lager samtidigt som det kostnadsbaserade kriteriet skulle leda till anskaffa mot order.

Anskaffningsstrategi

beslutskriterier

Författare

Stig Arne Mattsson

Chalmers, Teknikens ekonomi och organisation, Logistik och transport

Intern rapportserie

Ämneskategorier

Annan maskinteknik

Mer information

Senast uppdaterat

2018-12-13